SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 7.15

ตัวบ่งชี้ที่ 7.15 : ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา                   

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน :

[] 1. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งควรประกอบด้วยการขยายผลองค์ความรู้เดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และการจัดการองค์ความรู้ใหม่ที่นำมาดำเนินการในปีปัจจุบัน โดยนำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทำแผน และเสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

[] 2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ  นำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร

[] 3. มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทำงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

[] 4. มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ

[] 5. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจำปี และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

1 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

2 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

3 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

4 ประเด็น

ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน

5 ประเด็น

 

ผลการดำเนินการ

1. สำนักวิทยบริการฯ จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยนำผลการประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจากการประเมินผลการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสำนัก และนำเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักเพื่ออนุมัติ

2. สำนักฯ ได้จัดทำประกาศหรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานหรือเอกสารมอบหมายผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในสำนักวิทยบริการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (COP) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ในสำนัก   นอกจากนั้นสำนักได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมการจัดการความรู้ห้องสมุด (RMUTP LIBS – KM) เพื่อนำผลการประชุม มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน และนำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักฯ  

สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร กระบวนการหรือกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมกับจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติขึ้น 4 ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แก่ 1) CL COP : ชุมชนนักปฏิบัติเทเวศร์ 2) CHL COP : ชุมชนนักปฏิบัติโชติเวช 3) BCL COP : ชุมชนนักปฏิบัติพณิชยการพระนคร 4) NBL COP : ชุมชนนักปฏิบัติพระนครเหนือ   

 3. สำนักจัดทำช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านประสบการณ์การทำงานและ ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติงานผ่านทางเอกสารเผยแพร่ความรู้ คู่มือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (90.7 MHz) เสียงตามสาย และการสื่อสารผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางเว็ปไซต์ของสำนัก เว็ปไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ และ KM Blog ของ มทร.พระนคร เพื่อความสมบูรณ์ในการสื่อสาร และการถ่ายทอดความรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยความสะดวก และรวดเร็ว

 4. สำนักนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สำนัก และสังคม และเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการสอนระหว่างสำนักสาขาวิชา คณะ หรือวิทยาเขตซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการสอนอย่างเป็นรูปธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการให้บริการระหว่างคณะ หรือวิทยาเขตอันนำมาสู่การปรับปรุงการให้บริการและส่งผลต่อการให้บริการที่ดีขึ้น เป็นต้น

5. สำนักจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี พ.ศ. 2553 สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขเสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

 [ ]  []

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   

3

3

3

 4

 4

 5

 5

 

 รายการหลักฐาน

1. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สวท.7.15-1-1 รายงานผลการดำเนินงาน KM ปี 2552

สวท.7.12-1-2 แผนการจัดการความรู้ ปี 2553

สวท.7.12-1-3 สำนักเสนอแผนการจัดการความรู้ดังกล่าวแก่ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553

2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

สวท.7.15-2-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในสำนักวิทยบริการฯ

สวท.7.15-2-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในสำนักวิทยบริการ

สวท.7.15-2-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (COP)

สวท.7.15-2-7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ในสำนัก

สวท.7.15-2-8 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553

สวท.7.15-2-9 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2553 

สวท.7.15-2-10 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2553 

สวท.7.15-2-11 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2553 

สวท.7.15-2-12 รายงานการประชุมการจัดการความรู้ห้องสมุด (RMUTP LIBS – KM)

สวท.7.15-2-13 บันทึกส่งรายงานการจัดการความรู้ (KM) และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 6 เดือน

สวท.7.15-2-14 บันทึกส่งรายงานการจัดการความรู้ (KM) และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 9 เดือน

สวท.7.15-2-15 บันทึกส่งรายงานการจัดการความรู้ (KM) และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรอบ 12 เดือน

สวท.7.15-2-16 สภาพแวดล้อมก่อนปรับปรุง

สวท.7.15-2-17 สภาพแวดล้อมหลังปรับปรุง

3. มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้

สวท.7.15-3-18 ชุมชนนักปฏิบัติเทเวศร์

สวท.7.15-3-19 ชุมชนนักปฏิบัติโชติเวช  

สวท.7.15-3-20 ชุมชนนักปฏิบัติพณิชยการพระนคร

สวท.7.15-3-21 ชุมชนนักปฏิบัติพระนครเหนือรอบ 12 เดือน 

สวท.7.15-3-22 ชุมชนนักปฏิบัติเทเวศร์

สวท.7.15-3-23 ชุมชนนักปฏิบัติโชติเวช  

สวท.7.15-3-24 ชุมชนนักปฏิบัติพณิชยการพระนคร   

สวท.7.15-3-25 ชุมชนนักปฏิบัติพระนครเหนือ

สวท.7.15-3-26 บันทึกเผยแพร่การจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน

สวท.7.15-3-27 บันทึกเผยแพร่การจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน

สวท.7.15-3-28 บันทึกเผยแพร่การจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน

สวท.7.15-3-29 เว็บไซต์ห้องสมุด

สวท.7.15-3-30 Webboard ห้องสมุด

สวท.7.15-3-31 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

4. มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ

สวท.7.15-3-32 คู่มือ “Best Pratice คู่มือการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ ตามระบบ Walai AutoLib” ไปให้ห้องสมุดทุกแห่งรับทราบและดำเนินการตามคู่มือ

สวท.7.15-3-33 คู่มือการลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) ไปให้ห้องสมุดทุกแห่งรับทราบและดำเนินการตามคู่มือ

สวท.7.15-3-34 มีการเผยแพร่ทาง Web board ของสำนักวิทยบริการฯ โดยเริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2553 เข้าถึงได้

สวท.7.15-3-35 เว็บไซต์ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่

สวท.7.15-3-36 มีการจัดทำเป็นเอกสาร และ e-document

สวท.7.15-3-37 มีหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกบุคลากรงานห้องสมุดทุกแห่งรับทราบและนำไปปฏิบัติ

5. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจำปี

สวท.7.15-5-38 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ที่ระบุผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สวท.7.15-5-39 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ(รายตัวชี้วัด) 15.2 รอบ 12 เดือน  ปีงบประมาณ 2553

สวท.7.15-5-40 ประเมินผล แผนการจัดการความรู้ แผน 2

สวท.7.15-5-41 ผลการประเมินแบบสอบถาม เรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สวท.7.15-5-42 ผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สวท.7.15-5-43 หลักฐานยืนยันวันหรือช่วงเวลาที่สำนักได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจหรือเพื่อพิจารณา    

สวท.7.15-5-44 สำนักฯได้จัดทำบันทึกส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน ไปยังผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อไป

จุดแข็ง

บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน

จุดที่ควรพัฒนา

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกิจกรรม

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

– คณะกรรมการบริหาร   (CEO)

-รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ

– ศูนย์การจัดการความรู้

 

 2554

แผนพัฒนา

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกิจกรรม

นำผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดการความรู้ให้คณะกรรมการสำนักรับทราบเป็นระยะ ๆ

 

 2554

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 (รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข โทร. 0-2281-1833 (ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้)

Leave a Reply

Your email address will not be published.