SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 7.14

ตัวบ่งชี้ที่ 7.14  ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน :

[] 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคล้องกับแผนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทำแผน และเสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

[] 2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ  นำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

[] 3. มีแนวทางหรือกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กำหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา

[] 4. มีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากร และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสำคัญรวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

[] 5. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

1 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

2 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

3 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

4 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

5 ประเด็น

 

ผลการดำเนินงาน

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคล้องกับแผนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทำแผน และเสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ  นำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

3. มีแนวทางหรือกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กำหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา

4. มีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากร และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสำคัญรวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

5. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]  [ ]  [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

3

 3

3 

4 

5 

                     

รายการหลักฐาน

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคล้องกับแผนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทำแผน และเสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

สวท.7.14-1-1 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2553

สวท.7.14-1-2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2552

สวท.7.14-1-3 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาปี 2552

สวท.7.14-1-4 หนังสือเสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ  นำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

 สวท.7.14-2-5  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2553

สวท.7.14-2-6  รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2553 รอบ 6 เดือน

สวท.7.14-2-7  รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2553 รอบ 9 เดือน

สวท.7.14-2-8  รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน

สวท.7.14-2-9  รูปสถานที่ทำงานก่อนและหลังปรับปรุงสภาพบรรยากาศภายในสำนักงาน รูปก่อนปรับปรุง  หลังปรับปรุง1 หลังปรับปรุง2 ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองหลังปรับปรุง

สวท.7.14-2-10 การพัฒนากระบวนการทำงานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.14-2-11 การพัฒนากระบวนการทำงานระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กำหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา

สวท.7.14-3-9

Leave a Reply

Your email address will not be published.