KPI ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 7.12

ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.1) (ผลผลิต)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์มาตรฐาน :

[] 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

[] 2. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

[] 3. มีการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่กำหนด

[] 4. มีการนำข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

[] 5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

[] 6. มีการจัดทำรายงานการศึกษา/การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน/การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา

[] 7. มีการนำผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1และ 2 ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2 และ 3 ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2, 3 และ 4 ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2, 3, 4 และประเด็นอื่น อีก 2 ประเด็น ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนทั้ง 7 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

1. มหาวิทยาลัยพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  โดยมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   ดังรายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2553  มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ  และมีการบำรุงรักษาข้อสนเทศให้มีความถูกต้องทันสมัย สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  รวมถึงมีการกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล  และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละฐานข้อมูล  และเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

2.  ทำการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100.00 การตรวจสอบระบบฐาน ข้อมูลบุคลากร ของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100.00 การตรวจสอบระบบฐาน ข้อมูลหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยให้ความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100.00 ระบบข้อมูล ผู้สำเร็จการศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมีความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 100.00  ระบบข้อมูลการเงินอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยมีความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 100.00 มหาวิทยาลัยได้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

3. มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลและรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูล คณะทำงาน ผู้จัดทำข้อมูลตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด  มีเว็ปไซต์เผยแพร่ข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   มีเว็ปไซต์เผยแพร่รายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล  มหาวิทยาลัยป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา มีความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมูลของมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 100.00

4. มีการนำข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  มีวันที่ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา วิสัยทัศน์ นโยบาย  รายนามผู้บริหาร  รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการ ปรับปรุงข้อมูลวิสัยทัศน์ นโยบาย รายนามผู้บริหาร รายนามคณะกรรมการสภาสถาบัน ผ่านทางเว็ปไซต์เผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ภาวะการมีงานทำ และข้อมูลการเงินอุดมศึกษา ที่สอดคล้อง และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่าง ๆ  มีการนำส่งเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวให้กับ สกอ. อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

6. จัดทำรายงานการศึกษา/การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน/การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าและเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำวิจัยสถาบัน รายงานผลการศึกษา/รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

7. มีการนำผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

5 5 6 6 7 7

รายการหลักฐาน

1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

สวท.7.12-1-1 ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สวท.7.12-1-2 รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2553

สวท.7.12-1-3 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.7.12-1-4 Data Dictionary ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นไปตามมาตรฐานกลาง สกอ.

2. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

สวท.7.12-2-5 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลนักศึกษา

สวท.7.12-2-6 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลบุคลากร

สวท.7.12-2-7 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

สวท.7.12-2-8 ระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ตามแบบมาตรฐานกลาง สกอ.

3. มีการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่กำหนด

สวท.7.12-3-9 เว็ปไซต์เผยแพร่ข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สวท.7.12-3-10 เว็ปไซต์เผยแพร่รายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล

สวท.7.12-3-11 บันทึกส่งข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2553

สวท.7.12-3-12 บันทึกส่งข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้ สกอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2553 เดือนธันวาคม 2553

4. มีการนำข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

สวท.7.12-4-13  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.12-4-14 เว็ปไซต์รู้ก่อนเรียน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สวท.7.12-4-15 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) หน้าระบบงาน

5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

สวท.7.12-5-16 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา

สวท.7.12-5-17 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.12-5-18 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน

สวท.7.12-5-19 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร

สวท.7.12-5-20 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร

6. มีการจัดทำรายงานการศึกษา/การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน/การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา

สวท.7.12-6-21 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินเชิงลึก

สวท.7.12-6-22 หนังสือส่งรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

7. มีการนำผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา

สวท.7.12-7-23 รายงานผลการศึกษาข้อมูลทางการเงินเชิงลึกประกอบการประชุม

สวท.7.12-7-24 รายงานการประชุมและมติที่ประชุมผู้บริหารที่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ครั้งที่ 1

สวท.7.12-7-25 รายงานการประชุมและมติที่ประชุมผู้บริหารที่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ครั้งที่ 2

จุดแข็ง

1. ความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

จุดควรพัฒนา

1. การปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความเข้มข้นขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มในบางรายการข้อมูล
2. การเพิ่มรายการข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บในระบบมาก่อนทำให้ต้องมีการเพิ่มรายการข้อมูลและปรับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

การปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความเข้มข้นขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มในบางรายการข้อมูล

– รอง อมทร.พ.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ- ผอ.สวท.- รอง ผอ.ทส.

– ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2554

แผนพัฒนา

การเพิ่มรายการข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บในระบบมาก่อนทำให้ต้องมีการเพิ่มรายการข้อมูลและปรับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล

2554

ผู้กำกับตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ  โทร  0-2280-1332 (รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ)

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล  โทร  0-2682-5238 (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)