SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 7.10

ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต  

เกณฑ์มาตรฐาน : 

[] 1. มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 

[] 2. มีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยมีการนำข้อมูลจากระบบการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติได้ 

[] 3. มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนัก ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสำนักลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับกลุ่มงานและฝ่ายต่าง ๆ โดยให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งสำนัก 

[] 4. มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสำนักที่ดี และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ 

[] 5. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนัก และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

[] 6. มีการทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 

คะแนน 2 

คะแนน 3 

คะแนน 4 

คะแนน 5 

ดำเนินการได้ 

สำเร็จ ครบถ้วน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2 

ดำเนินการได้ 

สำเร็จ ครบถ้วน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2 และประเด็นอื่น 

อีก 1 ประเด็น 

ดำเนินการได้ 

สำเร็จ ครบถ้วน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2 และประเด็นอื่น 

อีก 2 ประเด็น 

ดำเนินการได้ 

สำเร็จ ครบถ้วน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2 และประเด็นอื่น 

อีก 3 ประเด็น 

ดำเนินการได้ 

สำเร็จ ครบถ้วน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2 

และประเด็นอื่น 

อีก 4 ประเด็น 

  

ผลการดำเนินการ   

 1. มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน

2. มีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของสำนักตามประเด็นที่ 1 ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยมีการนำข้อมูลจากระบบการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจำสำนักสู่การปฏิบัติได้ 

3. มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนัก ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสำนักลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับกลุ่มงานและฝ่ายต่าง ๆ โดยให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งสำนัก 

4. มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสำนักที่ดี และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ 

5. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนัก และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

6. มีการทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนัก/มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย 

(ประเด็น)  

4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน  

12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54) 

 [ ]  [ ]  []

ผล 

คะแนน 

ผล 

คะแนน 

ผล 

คะแนน 

ต่ำกว่าเป้าหมาย     

เท่ากับเป้าหมาย  

สูงกว่าเป้าหมาย    

 4  3  5  4  6  5
                     

  

รายการหลักฐาน  

 1. มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่กำหนด และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

สวท.7.10-1-1 รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2553

สวท.7.10-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554 

สวท.7.10-1-3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557) 

สวท.7.10-1-4 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ปีการศึกษา 2553 

สวท.7.10-1-5 แผนระยะสั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 – 2556 

สวท.7.10-1-6 แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2553 ปรับแผนครั้งที่ 2 

สวท.7.10-1-7 แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาว พ.ศ.2552 – 2565 

สวท.7.10-1-8 แผน/ผลการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553 

 2. มีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสำนักให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยมีการนำข้อมูลจากระบบการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสำนักสู่การปฏิบัติได้ 

 สวท.7.10-2-9 รายงานการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสำนัก ไปสู่ทุกหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง  

สวท.7.10-2-10 เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ 

สวท.7.10-2-11 รายงานการประชุมสัมมนาจัดทำตัวบ่งชี้แผนปฎิบัติการ และค่าเป้าหมาย 

สวท.7.10-2-12 นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) สวท. และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

สวท.7.10-2-13 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวท. 

 3. มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสำนัก โดยกำหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา  ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสำนักลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับกลุ่มงานและฝ่ายต่าง ๆ โดยให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งสถาบัน 

สวท.7.10-3-14 แผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) 

สวท.7.10-3-15 การวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 

สวท.7.10-3-16 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวท. 

สวท.7.10-3-17 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.7.10-3-18 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

สวท.7.10-3-19 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา 

สวท.7.10-3-20 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ สำนักงานผู้อำนวยการ 

สวท.7.10-3-21 นโยบายตัวบ่งชี่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ 

สวท.7.10-4-22 การวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์ 

สวท.7.10-4-23 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงโครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2553 

สวท.7.10-4-24 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP-ERM8 

สวท.7.10-4-25 ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สวท. ปีงบประมาณ 2553 

สวท.7.10-4-26 หนังสือขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต)  

สวท.7.10-4-27 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน แบบ RMUTP_ERM9 

สวท.7.10-4-28 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ รายงานอธิการบดี มทร.พระนคร แบบ ปย.1 

สวท.7.10-4-29 สรุปการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน สวท.   

สวท.7.10-4-30 หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน 

5. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนัก และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

สวท.7.10-5-31 แผน/ผลการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553 

สวท.7.10-5-32 ผลการดำเนินงานตามผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2553 

สวท.7.10-5-33 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 

สวท.7.10-5-34 ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

สวท.7.10-5-35 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2553 

สวท.7.10-5-36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2553 

สวท.7.10-5-37 การปรับปรุงกระบวนการ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

6. มีการทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนัก/มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สวท.7.10-6-37 รายงานการประชุมผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปี 2553 

สวท.7.10-6-38 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก รายงานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการปี 54 ด้วยผลการดำเนินงานปี 53

จุดแข็ง

มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนความเสี่ยงที่ชัดเจน

 จุดที่ควรพัฒนา

ควรมีการจัดทำนโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) สวท. และคู่มือการประเมินที่ชัดเจนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) สวท. ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา

– คณะกรรมการบริหาร   (CEO)

 

– รองอธิการบดีด้านบริหารฯ

 

– กองกลาง

 2554
แผนพัฒนา

จัดทำคู่มือการประเมินที่ชัดเจนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 

 2554

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.