SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ข้อ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ข้อ 3 การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน

3.มหาวิทยาลัยสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการทำเว็ปไซต์ให้นักศึกษา อาจารย์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร)  

สวท.2.7-3-1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.2.7-3-2 ระบบวีดีโอสื่อการสอน

สวท.2.7-3-3 คลังปัญญา มทร.พระนคร

สวท.2.7-3-4 ฐานข้อมูล e-Book

สวท.2.7-3-5 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

สวท.2.7-3-6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

สวท.2.7-3-7 วารสารวิชาการและวิจัย

สวท.2.7-3-8 เว็ปไวต์ห้องสมุดเพื่อการสืบค้น

สวท.2.7-3-9 ระบบบริการเว็ปไซต์สำหรับนักศึกษา

สวท.2.7-3-10 ระบบอีเมล์น้กศึกษา

สวท.2.7-3-11 เครือข่ายสังคมออนไลน์นักศึกษา มทร.พระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published.