KPI ปี 2553 ข้อ 7.9

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :

[] 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

[] 2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

[] 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

[] 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

[] 5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ 

มีการดำเนินการ

4 ข้อ 

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

  

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. สวท.กำหนดให้บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) จากการศึกษาดูงานห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทำให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มห้องสมุดทุกคน

4. มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแคตตาล็อกหนังสือ โดยมีกลุ่มชุมชนนักปฎิบัติห้องสมุดประจำศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์ และจัดเก็บเป็นคู่มือการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ผ่านเว็ปไซต์ของห้องสมุด มทร.พระนคร

5. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้การทำแคตตาล็อคหนังสือในปีการศึกษา 2553 ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการทำงานจริง

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]  [ ]  []

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   

3

      n/a  n/a        n/a        n/a        5          5

รายการหลักฐาน

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

สวท. 7.9-1-1 แผนการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.9-1-2 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์

สวท.7.9-1-3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมายของปีงบประมาณ 2553

 2. มีการกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะสนับสนุนการผลิตบัณฑิตตามประเด็นความรู้ที่กำหนด

สวท.7.9-2-4  กลุ่มเป้าหมายตามแผนการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) จากการศึกษาดูงานห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทำให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มห้องสมุดทุกคน

สวท.7.9-3-5  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) (โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 58 คน

สวท.7.9-3-6 สัมมนา เรื่อง  เทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ/ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งพิมพ์ออนไลน์ ณ ห้องกิจกรรมเรวัติ  พุทธินันท์  หอสมุดปรีดี  พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สวท.7.9-3-7 ศึกษาดูงาน ณ งานบริหารทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ (ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เดิม)

สวท.7.9-3-8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) ตามโครงการเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) โดยจัดทำเป็นคู่มือการลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

สวท.7.9-3-9  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ   WALAI AutoLib เวอร์ชั่น 1.3) มีผู้เข้าอบรมได้แก่ บุคลากรของสำนักวิทยฯ ทั้งที่ปฏิบัติงานและดูแลระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ “WALAI AutoLib” รวมทั้งสิ้น 20 คน

สวท.7.9-3-10 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดการข้อมูล Digital Collection และระบบจัดการสารสนเทศ Repository จำนวน 15 คน

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

สวท.7.9-4-11 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (การทำแค็ตตาล็อคหนังสือ) โดยจัดทำเป็น Best Practice คู่มือการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ ตามระบบ WALAI AutoLib

สวท.7.9-4-12 ถ่ายทอดความรู้จากการไปสัมมนาโดยจัดทำเป็น คู่มือการลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC)

สวท.7.9-4-13 คู่มือการปริ๊นบาร์โคด/การ Add Item,วิธีการทำลาเบล

สวท.7.9-4-14  มีการเผยแพร่ทาง Web board ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สวท.7.9-4-15 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 

สวท.7.9-4-16  จัดทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สวท.7.9-4-17 กิจกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.9-4-18 กิจกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานผู้อำนวยการ

5. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้การทำแคตตาล็อคหนังสือในปีการศึกษา 2553 ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการทำงานจริง

สวท.7.9-4-19  หนังสือเวียนแจ้งให้ทุกบุคลากรงานห้องสมุดทุกแห่งรับทราบและนำไปปฏิบัติ

 

จุดแข็ง 

1.มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในด้านทรัพยากร (บุคคล,งบประมาณ, สถานที่)
2.มีคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร และคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

จุดที่ควรพัฒนา

1.ส่งเสริมบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

1. สร้างเครือข่ายความรู้กับภายนอกองค์กร

– รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ- ผอ.สวท.- รอง ผอ.วน.

– รอง ผอ.ทส.

– รอง ผอ.คส.

– งานห้องสมุด

– หส.

  2554
แผนพัฒนา

1. โครงการ / กิจกรรม บริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
2. วางแผนการพัฒนาสถาบัน  KM อย่างต่อเนื่อง

  2554

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  โทร  0-2282-9009 ต่อ 6001 (รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข  โทร 0-2281-1833  (ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้)

Leave a Reply

Your email address will not be published.