KPI ปี 2553 ข้อ 6.1

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] มีแผนหรือโครงการเพื่อรวบรวม ชี้แหล่งให้บริการข้อมูลท้องถิ่น หรือ อนุรักษ์เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย
[√] มีการดำเนินการตามแผนหรือโครงการในข้อ 1 ครบถ้วน
[√] มีระบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
[√] มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย
[√] มีการประเมินผลการดำเนินการและปรับปรุงเพื่อพัฒนา

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ครบถ้วน

1 ประเด็น

ครบถ้วน

2 ประเด็น

ครบถ้วน

3 ประเด็น

ครบถ้วน

4 ประเด็น

ครบถ้วน

5 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

1. มีแผนหรือโครงการเพื่อรวบรวม ชี้แหล่งให้บริการข้อมูลท้องถิ่น หรือ อนุรักษ์เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย

2. ดำเนินการตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในข้อ 1 ครบถ้วน จำนวน 3 โครงการ คือ งานเสวนาเรื่อง วัฒนธรรมสร้างความเป็นหนึ่ง และงานวีดิทัศน์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. มีระบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

4. มีการเผยแพร่โดยการถ่ายทอดสดผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัยและตัดต่อวีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมลงในวีดีโอสื่อสารสอนของมหาวิทยาลัย

5.มีการประเมินผลการดำเนินการและปรับปรุงเพื่อพัฒนา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [√ ] [  ]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

3

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

รายการหลักฐาน

1. มีแผนหรือโครงการเพื่อรวบรวม ชี้แหล่งให้บริการข้อมูลท้องถิ่น หรือ อนุรักษ์เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย

สวท.6.1-1-1 แผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2553

สวท.6.1-1-2 โครงการสืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย

2. การดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สวท.6.1-2-3 งานเสวนาเรื่อง วัฒนธรรมสร้างความเป็นหนึ่ง,

สวท.6.1-2-4 จัดวีดิทัศน์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,

สวท.6.1-2-5 บทความวันพ่อ ติดประกาศในหัองสมุด และเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ห้องสมุด มทร.พระนคร

สวท.6.1-2-6 บทความวันไหว้ครู

สวท.6.1-2-7 บทความวันลอยกระทง

3.  มีระบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

สวท.6.1-3-8 ระบบสารสนเทศท้องถิ่น – คลังปัญญา มทร.พระนคร

สวท.6.1-3-9 ระบบสารสนเทศโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร

4. การเผยแพร่สื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สวท.6.1-4-10 การถ่ายทอดสดงานเสวนาเรื่อง วัฒนธรรมสร้างความเป็นหนึ่ง

สวท.6.1-4-11 การถ่ายทอดสดการแข่งขันดนตรีไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

สวท.6.1-4-12 วีดิทัศน์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สวท.6.1-4-13 การเผยแพร่ระบบสารสนเทศท้องถิ่นผ่านทางเว็ปไวต์คลังปัญญา

สวท.6.1-4-14 สารคดีการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี

สวท.6.1-4-15 สารคดีประเพณีบุญบั้งไฟชุมชนละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

5. มีการประเมินผลการดำเนินการและปรับปรุงเพื่อพัฒนา

สวท.6.1-5-16 แบบสำรวจคุณภาพการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สวท. 6.1-5-17 ผลสำรวจคุณภาพการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สวท. 6.1-5-18 บันทึกข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

จุดแข็ง

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

2. หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันให้ความร่วมมือในการดำเนินงานแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จุดที่ควรพัฒนา

1. ความเพิ่มโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทย

2. วางแผนนโยบายในการทำโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภาระด้านวิชาการให้ชัดเจน

– ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2554
แผนสนับสนุน

1. ควรมีการทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.