SAR ปี 2553 ตัวชี้วัดที่ 2.5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง

[√]  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

[√] 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

[√] 4.  มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา

[√] 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

[√] 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

[√] 7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3ข้อ

มีการดำเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

มีการดำเนินการ

7 ข้อ

ผลการดำเนินการ

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา 3 .44 FTES ต่อเครื่อง โดยมีนักศึกษาตามค่า FTES เท่ากับ 11,414.92 (สวท.2.5-1-1) และมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง Notebook และอุปกรณ์ที่ต่อกับ wifi  จำนวน  3,328  เครื่อง (สวท.2.5-1-3)  แยกตามคณะดังในรายการข้อมูล commondata set (สวท.2.5-1-4)

2. มหาวิทยาลัยมีบริหารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองประจำอยู่ทุกศูนย์จำนวน  4  แห่ง คือศูนย์เทเวศร์  ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ  มีห้อง Multimedia สำหรับนักศึกษาที่ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พณิชยการพระนคร  มีการจัดการสอนการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาซึ่งอยู่ในหลักสูตรประจำอยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา  เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมการบริการให้คำแนะนำการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (สวท.2.5-2-9)  กิจกรรมฝึกอบรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web Opac (สวท.2.5-2-10) กิจกรรมฝึกอบรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์  (สวท.2.5-2-11)  ภาพกิจกรรมให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  (สวท.2.5-2-12) เป็นต้น

3. มหาวิทยาลัยมีห้องปฎิบัติการ ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา อย่างเหมาะสม มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ติดตั้งดูแลเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุกหน่วยงาน ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ประกอบด้วย

  1. เครือข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
  2. เครือข่ายชนิดมีสาย (UTP)
  3. เครือข่ายชนิดไร้ (Wireless)

พื้นที่ศูนย์เทเวศร์ จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 8 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จำนวน 6 อาคาร  พื้นที่ศูนย์โชติเวช จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 6 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จำนวน 6 อาคาร พื้นที่ศูนย์นางเลิ้ง จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 12 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จำนวน 12 อาคาร  พื้นที่ศูนย์พระนครเหนือ จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 15 อาคาร

4. มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการสมัครเรียนออนไลน์ (สวท.2.5-4-27)  มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ มีตู้ Kios มีตู้ยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ (สวท.2.5-4-28) ให้บริการนักศึกษาลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน ประจำอยู่ทุกศูนย์  มีห้องพยาบาล (สวท.2.5-4-29) ห้องบริการอาหาร สนามกีฬา ทุกศูนย์ ครอบคลุม 9 คณะอย่างทั่วถึง

5. มีระบบสาธารณูปโภค และยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกศูนย์ มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารต่าง ๆ ครบทุกอาคารตามกฎหมายระบุ (สวท.2.5-5-30)  มีระบบประปา (สวท.2.5-5.31)  ระบบไฟฟ้า (สวท2.5-5-32) ระบบกำจัดของเสีย (สวท.2.5-5-33) มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

6. มีระบบประเมินคุณภาพการให้บริการจำแนกตามคณะมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 ในทุกด้านทุกคณะ (สวท.2.5-6-34- สวท.2.5-6-42)  ทำให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีค่าคะแนนเท่ากับ  3.81 จากคะแนนเต็ม 5 (สวท.2.5-6-43)

7. มีการนำผลการประมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการด้านกายภาพ โดยมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพตามที่ได้รับการร้องเรียนจากแบบสอบถาม (สวท.2.5-7-43)  และคณะได้ดำเนินการปรับปรุง (สวท.2.5-7-45)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ] []

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

5 3 5 3 7 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร)

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา     FTES ต่อเครื่อง

สวท.2.5-1.1  จำนวน FTES ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  =  11,414.92

สวท.2.5.1-2  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริการนักศึกษาที่สำนักเป็นผู้เช่า

สวท.2.5-1-3 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนัก รวมกับห้องปฏิบัติการของคณะ และ เครื่อง Notebook และอุปกรณ์ ๆ ที่ต่อกับ Wifi ของมหาวิทยาลัย

สวท.2.5-1-4 Common Dataset  แยกตามคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

สวท.2.5.2-5 ห้องสมุดเทเวศร์ และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์

สวท.2.5-2-6 ห้องสมุดพระนครเหนือ และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

สวท.2.5-2-7 ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร

สวท.2.5-2-8 ห้องสมุดโชติเวช และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

สวท.2.5-2-9 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองชุมพรเขตอุดมศักดิ์

สวท.2.5-2-10 หลักสูตรสารสนเทศและการค้นคว้า เปิดสอนนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2553

สวท.2.5-2-11 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ประจำปี 2553
ผลการประเมิน

สวท.2.5-2-12 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการบริการให้คำแนะนำการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
สวท.2.5-2-13 ภาพกิจกรรมฝึกอบรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web Opac
สวท.2.5-2-14 ภาพกิจกรรมฝึกอบรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
สวท.2.5-2-15  ภาพกิจกรรมให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

สวท.2.5-3-15 การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ

สวท.2.5-3-16 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ , รูปภาพ

สวท.2.5-3-17 ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โชติเวชและเทเวศร์,  รูปภาพ

สวท.2.5-3-18 ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย, รูปภาพ

สวท.2.5-3-19 ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต, รูปภาพ

สวท.2.5-3-20 ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย, รูปภาพ

สวท.2.5-3-21 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย

สวท.2.5-3-22 ห้องเรียน,  ห้องปฎิบัติการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฎิบัติการไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์, อุปกรณ์การสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกคณะบริหารธุรกิจ

สวท. 2.3-3-23 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์

สวท. 2.1-3-24 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์โชติเวช

สวท. 2.1-3-25 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์นางเลิ้ง

สวท. 2.1-3-26 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์พระนครเหนือ

4. มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีตู้ Kios ให้บริการนักศึกษาลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียนประจำอยู่ทุกศูนย์  มีห้องพยาบาล ห้องบริการอาหาร สนามกีฬา

สวท.2.5-4-27 ระบบการสมัครเรียนออนไลน์

สวท.2.5-4-28 ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ ตู้ Kiosตู้Kios2 ตู้คืนหนังสือ

สวท.2.5-4-29 ห้องพยาบาล ห้องอาหาร สนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภค และยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกศูนย์ มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารต่าง ๆ ครบทุกอาคารตามกฎหมายระบุ

สวท.2.5-5-30 ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

สวท.2.5-5-31 ระบบประปา

สวท2.5-5-32 ระบบไฟฟ้า

สวท.2.5-5-33 ระบบบำบัดน้ำเสียและขยะ

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการของมหาวิทยาลัย 3.81 จากคะแนนเต็ม 5

สวท.2.5-6-34 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แบบประเมิน | รายงาน

สวท.2.5-6-35 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประเมิน | รายงาน

สวท.2.5-6-36 คณะบริหารธุรกิจ ประเมิน | รายงาน

สวท.2.5-6-37 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเมิน | รายงาน

สวท.2.5-6-38 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเมิน | รายงาน

สวท.2.5-6-39 คณะศิลปศาสตร์ ประเมิน | รายงาน

สวท.2.5-6-40 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประเมิน | รายงาน

สวท.2.5-6-41 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประเมิน | รายงาน

สวท.2.5-6-42 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประเมิน | รายงาน

สวท.2.5-6-43 บันทึกแจ้งคณะแจ้งนักศึกษากรอกแบบสำรวจด้านกายภาพ

สวท.2.5-6-43 Common Dataset  แยกตามคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

7.  มีการนำผลการประมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการด้านกายภาพ

สวท.2.5-7-44 บันทึกสั่งและส่งหน่วยงานการจากผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพให้บริการด้านกายภาพ

สวท.2.5-7-45 บันทึกแจ้งผลการประเมินให้คณะดำเนินการปรับปรุง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะวิศวกรรมศาสตร์

สวท.2.5-7-46 การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน

สวท.2.5-7-47 การปรับปรุงสัญญาณ wifi หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวชน

สวท.2.5-7-48 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายเครือข่ายไร้สาย แผนกช่างกลโรงงาน, อาคารอเนกประสงค์, ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์พระนครเหนือ

สวท.2.5-4-49 ปรับปรุงห้องสุขา คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุดแข็ง

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ขยันขันแข็งช่วยกันพัฒนางาน

จุดที่ควรพัฒนา

1. ขยายพื้นที่บริหารห้องสมุดเทเวศร์ให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ

2. ควรมีบริการนำเสนอภาพยนต์สารคดีต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาในทุกศูนย์

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ปรับปรุงห้องสมุดเทเวศร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

– คณะกรรมการบริหาร   (CEO)

– รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีฯ

-รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ

-สำนักวิทยบริการฯ

– สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ปี 2554
แผนพัฒนา

1. พัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

2. นำเสนอภาพยนต์ ข่าวสาร สารคดีต่างประเทศให้แก่นักศึกษาได้ชม

ปี 2554

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ  (รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) โทร  0-2280-1332

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  (รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล  (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  โทร  0-2682-5238

นายมนตรี   รัตนวิจิตร  (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300

Leave a Reply

Your email address will not be published.