กพร. ปี 2553 (ต่อ)

ตัวชี้วัดที่ 14.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสำคัญ

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1.  ความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร

2.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1.  การปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความเข้มข้นขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มในบางรายการข้อมูล

2.  การเพิ่มรายการข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บในระบบมาก่อนทำให้ต้องมีการเพิ่มรายการข้อมูลและปรับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล

< ตัวชี้วัดที่ 14.1