KPT ปี 2554 ข้อ 4.8

ตัวบ่งชี้ที่ 4.8 จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 20 คน 20 คนขึ้นไป 30 คนขึ้นไป 40 คนขึ้นไป 50 คนขึ้นไป
ผลการดำเนินงาน
งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขึ้น จำนวน 3 โครงการ มีผุ้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 90 คน
  1. โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน
  2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน
  3. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย

(คน)
4 เดือน(1 มิย.54-30 กย.54) 8 เดือน(1 มิย. 54-31 มค. 55) 12 เดือน(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55) [ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
30 N/A N/A N/A N/A 90 5
รายการหลักฐาน
จุดแข็ง
  1. มีอาจารย์ผู้สนใจเนื้อหาหลักสูตรและเข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย
  2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น
จุดที่ควรพัฒนา
  1. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ประกอบการอบรมที่พร้อมมากยิ่งขึ้น จัดสรรห้องสำหรับรับประทานของว่างและอาหารอย่างเหมาะสม
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  2. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
2555
แผนสนับสนุน

  1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้อง และอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการอบรม
  2. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2555