KPT ปี 2553 ข้อ 4.8

ตัวบ่งชี้ที่ 4.8 จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ต่ำกว่า 20 คน

20 คนขึ้นไป

30 คนขึ้นไป

40 คนขึ้นไป

50 คนขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2553  จำนวน 6 โครงการ  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  139  คน ดังนี้

 1. โครงการการฝึกอบรมทักษะการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิง จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 62 คน
 2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Advance Adobe Flash Professional CS5 & Workshop จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 14 คน
 3. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Advance Video Editing & Workshop จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 11 คน
 4. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Adobe Encore CS5 & Workshop จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 13 คน
 5. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการตกแต่งภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 21 คน
 6. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การสร้างสื่อเอนิเมชั่นเพื่อการตกแต่งภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 18 คน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(คน)

4 เดือน(1 มิย.53-30 กย.53) 8 เดือน(1 มิย. 53-31 มค. 54) 12 เดือน(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 มีค. 54) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 พค. 54) [ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
30 N/A N/A N/A N/A 139 5

รายการหลักฐาน

สวท.4.8-1-1 โครงการการฝึกอบรมทักษะการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิง, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

สวท.4.8-1-2 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Advance Adobe Flash Professional CS5 & Workshop, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

สวท.4.8-1-3 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Advance Video Editing & Workshop, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

สวท.4.8-1-4 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Adobe Encore CS5 & Workshop, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

สวท.4.8-1-5 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการตกแต่งภาพ, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

สวท.4.8-1-6 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การสร้างสื่อเอนิเมชั่นเพื่อการตกแต่งภาพ, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

จุดแข็ง

มีจำนวนผู้ใช้บริการด้านการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

จุดที่ควรพัฒนา

 1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ให้เป็นภาระงานของอาจารย์ผู้สอน
 2. มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณเฉพาะด้านการอบรมผลิตสื่อ e-Learning
 3. เพิ่มหลักสูตรการให้บริการการฝึกอบรมด้านอื่นๆเพิ่มเติม
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

 1. ควรมีการจัดอบรมอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง
 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ด้านการใช้และการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระบวนการเรียนการสอน
– ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2554

แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการฝึกอบรม
 2. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปประกอบกระบวนการเรียนการสอน

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.