KPI 2554 ข้อ 8.1-หส.

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]  มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

[√]  มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องสมุด

[√]  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

[-]   มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

[√]  มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 4 4


รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท. 8.1-1-1  รายงานการประชุมการหารือความต้องการในการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท. 8.1-2-2  การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน

สวท. 8.1-3-3  บันทึกขอความอนุเคราะห์การใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองของหน่วยงานภายใน

สวท. 8.1-5-4  ผลสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดแข็ง

  1. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย
  2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และให้ความร่วมมือ

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ผู้ใช้บริการต้องมีความรู้ ความสามารถในอุปกรณ์เหล่านั้น
  2. ต้องมีกฎเกณฑ์และการควบคุมให้ถูกต้อง
  3. บุคลากรต้องร่วมกันรับผิดชอบทรัพยากรเหล่านั้นเสมือนเป็นเจ้าของ
  4. อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดกำลังคนและงบประมาณได้ดี


แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
  1. ติดตามผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
1.  น.ส. อ้อยจริยา  พลับจีน
2. นางสุกัญญา       พิสิฐอมรชัย               3.  น.ส. รัชนี             ต่อเงิน                       4.  นายสาคร           พรมจันทรา
ปี   2555
แผนสนับสนุน

  1. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ปี   2555