KPI 2554 ข้อ 8.1-วน.

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ1 ข้อ มีการดำเนินการ2 ข้อ มีการดำเนินการ3 ข้อ มีการดำเนินการ4 ข้อ มีการดำเนินการ5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]  มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการหารือและประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งคน อาคาร สถานที่ หรือวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้งานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการปฎิบัติงาน

[√]  มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องสมุด

โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและคณะทำงาน เพื่อเป็นข้อตกลงและเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

[√]  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

โดยกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน ทั้งหมด 18 โครงการ ดังนี้

1. งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

2. งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์

3. งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

4. งานเกษียณอายุราชการ

5. งานการประกวดทูตประชาสัมพันธ์ 2011

6. Libaral Art Game

7. บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

8. โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

9. งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่2

10. งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2553

11. โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

12. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

13. โครงการ “พลังเลือดใหม่…ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน”

14. The Debut Project Fashion Show

15. บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

16. โครงการฝึกอบรมผู้นำในการออกกำลังกาย

17. ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน

[√]  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน ทั้งหมด 8 โครงการ ดังนี้

1. งานแถลงข่าวประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์(เมขลา)

2. งานประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์(เมขลา)

3. งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

4. งาน NJ Spelling Bee ครั้งที่ 24

5. งาน International Translation Day 2011

6. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา

7. ขอความอนุเคราะห์อัดเสียงใส่สไลด์อิเล็กทรอนอกส์ประกอบคำบรรยาย เพื่อใช้ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์

8. ขอเชิญเป็นวิทยากร

[√]  มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

โดย 1. พัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

2. ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในหน่วยงานอย่างคุ้มค่า

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีให้แก่หน่วยงานและองค์กร

4. ฝึกรู้รักสามัคคีภายในหน่วยงาน

5. ลดการใช้งบประมาณ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 5 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

1. มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สวท.8.1-1-1 หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-1-2 หนังสือขอเชิญประชุมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร. พระนคร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1

สวท.8.1-1-3 หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

สวท.8.1-1-4 หนังสือขอเชิญประชุมการดำเนินงานโครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

สวท.8.1-1-5 หนังสือขอเชิญประชุมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

สวท.8.1-1-6 หนังสือขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

2. มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สวท.8.1-2-7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สวท.8.1-2-8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-2-9 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ “งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” และโครงการ “จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2554

สวท.8.1-2-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

สวท.8.1-2-11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี

สวท.8.1-2-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2555

3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

สวท.8.1-3-13 แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

สวท.8.1-3-14 งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

สวท.8.1-3-15 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-16 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

สวท.8.1-3-17 งานเกษียณอายุราชการ, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-18 งานการประกวดทูตประชาสัมพันธ์ 2011, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-19 Libaral Art Game

สวท.8.1-3-20 บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-21 โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

สวท.8.1-3-22 งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่2,ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-23 งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-24 โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สวท.8.1-3-25 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

สวท.8.1-3-26 โครงการ “พลังเลือดใหม่…ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน”, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-27 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

สวท.8.1-3-28 The Debut Project Fashion Show

สวท.8.1-3-29 โครงการฝึกอบรมผู้นำในการออกกำลังกาย

สวท.8.1-3-30 ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน

4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

สวท.8.1-4-31 แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

สวท.8.1-4-32 งานแถลงข่าวประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์(เมขลา)

สวท.8.1-4-33 งานประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์(เมขลา)

สวท.8.1-4-34 งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

สวท.8.1-4-35 งาน International Translation Day 2011

สวท.8.1-4-36 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา, ภาพประกอบ

สวท.8.1-4-37 ขอความอนุเคราะห์อัดเสียงใส่สไลด์อิเล็กทรอนอกส์ประกอบคำบรรยาย เพื่อใช้ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์

สวท.8.1-4-38 งาน NJ Spelling Bee ครั้งที่ 24

สวท.8.1-4-39 ขอเชิญเป็นวิทยากร

5. มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

สวท.8.1-5-40 หนังสือตอบขอบคุณงานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-5-41 หนังสือตอบขอบคุณงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

สวท.8.1-5-42 หนังสือตอบขอบคุณงานราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา

สวท.8.1-5-43 หนังสือตอบขอบคุณโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

สวท.8.1-5-44 หนังสือตอบขอบคุณงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2553

สวท.8.1-5-45 หนังสือตอบขอบคุณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา

จุดแข็ง

  1. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีความพร้อมทางอุปกรณ์และบุคลากร
  2. ได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรได้รับงบประมาณทางด้านการแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบัน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1.  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

2.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ปี   2555
แผนสนับสนุน

1.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานด้านต่างๆ

ปี   2555