KPI 2554 ข้อ 8.1 คส.

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]  1. มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

โดย  มีการประชุมเพื่อหารือเรื่องความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้บริการ Web Hosting

[√]  2. มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

โดย มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ร่วมกัน

[√]  3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

โดย มีแผนการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ปีการศึกษา 2554

[-]   4.มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

[√]  5. มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

โดย ผลการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ปีการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 4 4

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

1. มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สวท.8.1-1-1 รายงานการประชุม การหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2. มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สวท.8.1-2-2 ข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ร่วมกัน

3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

สวท.8.1-3-3 แผนการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ปีการศึกษา 2554

4. มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

สวท.8.1-4-4 ผลการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ปีการศึกษา 2554

จุดแข็ง

 1. อุปกรณ์มีความพร้อมและทันสมัย
 2. บุคลากรให้ความร่วมมือ และเกิดความสัมพันธ์ภายในองค์กร

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์บางส่วน
 2. ผู้ใช้บริการต้องมีความรู้ ความสามารถในอุปกรณ์เหล่านั้น
 3. ต้องมีกฎเกณฑ์และการควบคุมให้ถูกต้อง
 4. บุคลากรต้องร่วมกันรับผิดชอบทรัพยากรเหล่านั้นเสมือนเป็นเจ้าของ
 5. อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดกำลังคนและงบประมาณได้ดี

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมการจัดเตรียมระบบอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและทันสมัย
 2. ส่งเสริมให้มีการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
 3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
 4. ติดตามผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
– ผอ. สวท.

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ปี   2555
แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์  ให้มีความพร้อมและทันสมัย
 2. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์
 3. จัดทำแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์
 4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ปี   2555