KPI 2554 ข้อ 7.7 วน.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ1 ข้อ มีการดำเนินการ2 ข้อ มีการดำเนินการ3 ข้อ มีการดำเนินการ4 ข้อ มีการดำเนินการ5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] 1. มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักวิทยได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
[√] 2. มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษาขึ้น เพื่อรับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
[√] 3. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมโดย กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา มีกล้องวงจรปิด เปิดตลอด 24 ชั่วโมง, มีระบบสาธารณูปโภค, มีระบบไฟฟ้า มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนด
[√] 4. มีการประเมินผลการดำเนินงาน
โดย  มีแบบประเมินผลความพึงพอใจของบุคลกรในการดำเนินงานด้านรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนำผลการประะเมินที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
[√] 5. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน
โดยนำข้อเสนอมาปรับปรุงห้องสมุด มีการติดสติ๊กเอร์ลดรณรงค์ลดการใช้เสียงในห้องสมุด และดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมห้องสมุด มีการจัดสวนหย่อมให้สวยงาม

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [√] [ ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
2 N/A N/A N/A N/A 2 2

รายการหลักฐาน

1. มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-1-2 นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

2. มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-2-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

3. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-3-3 ระบบกล้องวงจรปิด

สวท.7.7-3-4 ระบบไฟฟ้า

สวท.7.7-3-5 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร

สวท.7.7-3-6 ระบบรักษาความปลอดภัย

4. มีการประเมินผลการดำเนินงาน

สวท.7.7-4-7 แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย

สวท.7.7-4-8 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

5. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน

สวท.7.7-5-9 การติดป้ายรณรงค์งดการใช้เสียงในห้องสมุดและการจัดสวนหย่อมและมุมพักผ่อนเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี

จุดแข็ง

  1. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  2. ระบบรักษาความปลอกภัยด้วยกล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึง

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีการจัดการด้านการแยกขยะ
  2. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  3. ติดตั้งถังดับเพลิงและตรวจเช็คให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมการปลูกผังจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กร ให้เกิดความรักและรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
  2. ส่งเสริมนโยบายการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
– ผอ.สวท.- รอง ผอ.ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา- งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา- งานวิทยบริการ ปี  2555
แผนสนับสนุน

  1. สนับสนุนโครงการให้ความรู้ ปลูกผังจิตสำนึกแก่สมาชิกขององค์กรด้านความรักและความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
  2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปี  2555