KPI 2554 ข้อ 7.7 ทส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ1 ข้อ มีการดำเนินการ2 ข้อ มีการดำเนินการ3 ข้อ มีการดำเนินการ4 ข้อ มีการดำเนินการ5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]   1. มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โดย สำนักวิทยได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

[√]    2. มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โดย มีการแต่งคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของสำนักวิทยบริการฯ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

[√]    3. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โดย มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, ระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร, ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน, เครื่องกรองน้ำดื่ม, จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยหน้าอาคาร, มีพนักงานทำความสะอาด, มีการจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้สวยงามและร่มรื่น, มีการตรวจสุขภาพทุกปี และมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานด้านรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

[√]   4.  มีการประเมินผลการดำเนินงาน

โดย  มีแบบประเมินผลความพึงพอใจของบุคลกรในการดำเนินงานด้านรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนำผลการประะเมินที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

[√]    5. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน

โดยนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน มาพัฒนาติดตั้งเครื่องกรองน้ำภายในสำนักงาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดูร่มรื่น สวยงาม

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ข้อ) 4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
2 N/A N/A N/A N/A 5
5

รายการหลักฐาน

1.  มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-1-1 นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-2-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบงานด้านรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย

และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย

และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-3-4  ระบบกล้องวงจรปิด

สวท.7.7-3-5  ระบบไฟฟ้า

สวท.7.7-3-6 อุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร

สวท.7.7-3-7 ยามรักษาความปลอดภัย

สวท.7.7-3-8  ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

สวท.7.7-3-9 ภาพถ่ายสถานที่ปฏิบัติงานทีมีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น

สวท.7.7-3-10  ภาพถ่ายการทำความสะอาดอาคาร

สวท.7.7-3-11  บันทึกแจ้งการตรวจสุขภาพ

4. มีการประเมินผลการดำเนินงาน

สวท.7.7-4-12  แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย

และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-4-13  สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย

และสิ่งแวดล้อม

5. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน

สวท.7.7-5-14  มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำในสำนักงาน

สวท.7.7-5-15  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จุดแข็ง

1. สำนักให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

2. ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึง

3. มีระบบสาธารณูปโภคไว้บริการอย่างทั่วถึง

จุดที่ควรพัฒนา

1. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2. ส่งเสริมให้มีการออกำลังกาย โดยอาจใช้เวลาหลังเลิกงาน เพื่อสร้างเป็นการสร้างเสริมการมีสุขภาพที่ดี และสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรให้หน่วยงาน

3. ควรมีการจัดการแยกขยะเพื่อช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อม

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เช่น กีฬา เป็นต้น

3. ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน


– ผอ. สวท.

– รอง ผอ.สวท. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี  2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อดูแลและปรับปรุงระบบรักษาควาามปลอดภัย

2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

3. สนับสนุนงบประมาณสำหรับอุปกรณ์การจัดเก็บและแยกขยะ


ปี  2555