KPI 2554 ข้อ 7.7 คส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ1 ข้อ มีการดำเนินการ2 ข้อ มีการดำเนินการ3 ข้อ มีการดำเนินการ4 ข้อ มีการดำเนินการ5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] 1. มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โดย มีนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[-] 2. มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โดย

[√] 3. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โดย มีระบบกล้องวงจรปิด, ระบบไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

[-] 4. มีการประเมินผลการดำเนินงาน

โดย มีแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[-] 5. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน

โดย

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [√] [ ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
2 N/A N/A N/A N/A 2 2

รายการหลักฐาน

สวท. 7.7-1-1 นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท. 7.7-3-2 ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท. 7.7-3-3 ระบบไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฉุกเฉินศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท. 7.7-3-4 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดแข็ง

  1. มีระบบสาธารณูปโภคไว้บริการอย่างทั่วถึง

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรพัฒนาระบบความปลอดภัย และติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ทั่วถึง
  2. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การร่วมคิด ร่วมทำ และเรียนรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกภายใจองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ปี  2555
แผนสนับสนุน

  1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปี  2555