KPI 2554 ข้อ 7.6

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[ √ ]  1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
โดย จัดสถานที่เป็นสัดส่วนให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าแบบเดี่ยวและมีห้องเรียนสื่อผสม ห้องประชุมไว้สำหรับการค้นคว้าแบบกลุ่ม

[ √ ]  2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)
โดยจัดสถานที่ให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ

[ √ ]  3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
โดย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ

[ √ ]  4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
โดย มีการติดป้ายบอกสถานที่ ระเบียบการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมาติดต่อหรือขอใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

[ √ ]  5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
โดย มีการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้และต้นไม้ จัดสวนหย่อม เพื่อสร้างความสวยงามและร่มรื่น ดูแลสถานที่ให้เรียบร้อย สะอาด สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ

[ √ ]  6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ
โดย มีการจัดสถานที่ไว้สำหรับศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับสืบค้นข้อมูล มีห้องเรียนสื่อผสม และห้องประชุม

[ √ ]  7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดย มีมุมค้นคว้าวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

[ √ ]  8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
โดย จัดพื้นที่สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำ LAB มีชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ มีการจัดสถานที่ไว้ให้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย มีสื่อวิดีทัศน์และสื่อการสอนต่างๆ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1-3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ

7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษา

8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 8 ข้อ 5

รายการหลักฐาน

1. สำนักวิทยบริการฯ จัดห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ห้องสมุด ห้องสำนักงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-1-1 สถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท.7.6-1-2 สถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท.7.6-1-3 การให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบเดี่ยว
สวท.7.6-1-4 การให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม

สวท.7.6-1-5 รูปถ่ายผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้า

2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

สวท.7.6-2-6 รูปภาพแสงสว่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน

สวท. 7.6-2-7 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

สวท.7.6.2-8  กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน

สวท.7.6-2-9 ห้องมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ

3. ภายในห้องได้ทำการจัดตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

สวท.7.6-3-10 มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.6.3-11  มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สวท.7.6-3-12 อุณหภูมิภายในห้องปฎิบัติงานและห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง

สวท.7.6-3-13 อุณหภูมิที่เหมาะสมและบรรกาศที่โปร่งภายในห้องสมุด

สวท.7.6-3-14 รูปถ่ายอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

4. จัดทำป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

สวท.7.6.4-15  มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

สวท.7.6-4-16  ป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆ

สวท.7.6-4-17 ป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆในห้องสมุด

สวท.7.6-4-18 รูปถ่ายป้ายสถานที่และการให้บริการ

5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

สวท.7.6-5-19  มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ

สวท.7.6.5-20  มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ

สวท.7.6-5-21  สวนหย่อม

สวท.7.6-5-22 การจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม

สวท.7.6-5-23 รูปถ่ายสถานที่จัดให้สวยงาม

สวท.7.6-5-24 รูปถ่ายสถานที่จัดให้สวยงาม

6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ

สวท.7.6-5-25 มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.6.5-26  มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

สวท.7.6-5-27 มุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมฯ

สวท.7.6-5-28 รูปถ่ายมุมศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-5-29 รูปถ่ายมุมศึกษาค้นคว้า สำนักงานผู้อำนวยการ

7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษา

สวท.7.6-7-30 มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษา

สวท.7.6-7-31 มุมศึกษาค้นคว้าวิจัยสหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สวท.7.6.8-32  มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์

สวท.7.6-8-33 มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น  มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสาย และแบบไร้สาย มีปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์

สวท.7.6-8-34  ชุดการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.7.6-8-35 สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

สวท.7.6-8-36 รูปถ่ายอุปกรณ์และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์

จุดแข็ง

1. สำนักให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพการและคุณภาพของงาน

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยากรและผู้เข้าอบรมมีความพร้อม และมีจำนวนมากพอสำหรับการให้บริการ มีอุปกรณ์สำหรับการบันทึกการอบรมหรือการสอน

3. มีการจัดสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการใช้งาน

2. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีความทันสมัน  สวยงาม  มีแสงสว่างที่เหมาะสม  และระบายอากาศได้ดี

3. ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน

4. จัดสถานที่สำหรับการอบรมหรือสัมมนากลุ่มย่อย

5. ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. กำหนดแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆหน่วยงาน

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของห้องฝึกอบรม

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการใช้งาน

– ผอ.สวท.

– รอง ผอ. วน.

– รอง ผอ.คส.

– รอง ผอ.ทส.

– หัวหน้าสำนักงาน ผอ.

-กลุ่มนวัตกรรมฯ

-กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

-กลุ่มเครือข่ายฯ

-งานบริหารทั่วไป

ปี 2555
แผนสนับสนุน

1.สนับสนุนการวางแผนและออกแบบโครงสร้างของห้องอบรม

2.สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม

3.จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ปี 2555