KPI 2554 ข้อ 7.6-หส.

7.6  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ

1-3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

มีการดำเนินการ

7 ข้อขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน :

[ / ]     1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

โดย มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองให้บริการแก่บุคลากรเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

[ / ]     2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200

ลักซ์)
โดย ติดตั้งหลอดไฟให้เพียงพอและเหมาะสมภายในสำนักงาน

[ / ]     3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท

อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
โดย มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน

[ / ]     4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
โดย ทำการติดป้ายเพื่อบ่งบอกสถานที่ให้กับสำนักงาน

[ / ]     5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
โดย จัดสถานที่ไว้นั่งผ่อนคลายหลังจากการทำงาน

[ / ]     6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ
โดย จัดสถานที่การศึกษาอบรมให้เหมาะสม

[     ]     7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

[ / ]     8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

โดย ทำการติดตั้งให้เพียงพอแก่บุคลากรเพื่อเอื้อต่อการใช้งาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 7 ข้อ 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.6-1-1 รูปถ่ายผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-1-2 รูปถ่ายแสงสว่างอย่างเพียงพอ

สวท.7.6-1-3 รูปถ่ายอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

สวท.7.6-1-4 รูปถ่ายสถานที่และการให้บริการ

สวท.7.6-1-5 รูปถ่ายสถานที่จัดให้สวยงาม

สวท.7.6-1-6 รูปถ่ายมุมศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-1-7 รูปถ่ายอุปกรณ์และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์

จุดแข็ง

  1. มีการจัดสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
  2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา

1  ปรับปรุงสถานที่ให้ดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

2  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ให้มีการรณรงค์การจัดสภาพแวดล้อม
  2. ให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะในการตกแต่งสถานที่
1.น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน

2.นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย

3.น.ส.รัชนี ต่อเงิน

4.นายสาคร       พรมจันทรา

ปี 2555
แผนสนับสนุน

  1. งบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อม
ปี 2555