KPI 2554 ข้อ 7.6 วน.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ1-3 ข้อ มีการดำเนินการ4 ข้อ มีการดำเนินการ5 ข้อ มีการดำเนินการ6 ข้อ มีการดำเนินการ7 ข้อขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] 1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มโดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ชั้น 4 ตึกการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชพระนคร และห้องสมุดได้จัดสถานที่ไว้สำหรับบริการค้นคว้าแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เช่นกัน
[√] 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)
โดย กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษาได้ติดหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน
[√] 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
โดย กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษาได้จัดการให้ห้องปฎิบัติงาน ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ห้องสมุด มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
[√] 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจนโดย กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา ได้มีการจัดทำป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆของหน่วยงาน ไว้อย่างชัดเจน
[√] 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้นโดย มีการจัดสวนหย่มไว้ให้บริการแก่บุคลากร ไว้สำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ
[√] 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ
โดย กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษาได้จัดมุมสบายๆไว้ให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาตามอัธยาศัย
[√] 7.มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดย กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษาได้จัดมุมศึกษาค้นคว้าวิจัยสำหรับให้บริการผู้ใช้บริการทกคน โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาจะมีห้องค้นคว้ากลุ่มย่อยไว้บริการ
[√] 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านกราฟิกดีไซน์ เพื่อให้บุคลากรใช้ในการพัฒนาความสามารถของตนเองให้มากยิ่งขึ้น มีห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ข้อ) 4 เดือน(1 มิย.54-30 กย.54) 8 เดือน(1 มิย. 54-31 มค. 55) 12 เดือน(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55) [ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 8 5

รายการหลักฐาน

1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและแบบกลุ่ม

สวท.7.6-1-1 รูปภาพการให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบเดี่ยว
สวท.7.6-1-2 รูปภาพการให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม

2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

สวท.7.6-2-3 รูปภาพแสงสว่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน

3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

สวท.7.6-3-4 อุณหภูมิภายในห้องปฎิบัติงานและห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง

สวท.7.6-3-5 อุณหภูมิที่เหมาะสมและบรรกาศที่โปร่งภายในห้องสมุด

4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

สวท.7.6-4-6  ป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆ

สวท.7.6-4-7 ป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆในห้องสมุด

5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น

สวท.7.6-5-8  สวนหย่อม

สวท.7.6-5-9 การจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม

6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

สวท.7.6-6-10 มุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สวท.7.6-7-11 มุมศึกษาค้นคว้าวิจัยสหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ

สวท.7.6-8-12  ชุดการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.7.6-8-13 สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

จุดแข็ง

1. หัวหน้ากลุ่มงานให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของงาน

2. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา

1. มีการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆให้ทันสมัยและมีความพร้อมอยู่เสมอ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม1. ส่งเสริมให้มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้2. ส่งเสริมให้มีการกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆหน่วยงาน
  1. ผอ.สวท.
  2. รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
  3. งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  4. งานวิทยบริการ
ปี 2555
แผนสนับสนุน1. สนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปี 2555