KPI 2554 ข้อ 7.6 คส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ1-3 ข้อ มีการดำเนินการ4 ข้อ มีการดำเนินการ5 ข้อ มีการดำเนินการ6 ข้อ มีการดำเนินการ7 ข้อขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] 1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

โดย จัดให้มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

[√] 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

โดย จัดให้มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน

[√] 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

โดย จัดให้มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ

[√] 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

โดย จัดให้มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

[√] 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

โดย มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ

[√] 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

โดยจัดให้มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

[-] 7.มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
[√] 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

โดย มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน(1 มิย.54-30 กย.54) 8 เดือน(1 มิย. 54-31 มค. 55) 12 เดือน(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55) [ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 7 ข้อ 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.6-1-1  มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท.7.6.2-2  มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน

สวท.7.6.3-3  มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ

สวท.7.6.4-4  มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

สวท.7.6.5-5  มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ

สวท.7.6.6-6  มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

สวท.7.6.8-8  มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์

จุดแข็ง

1. หัวหน้าให้ความสาคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพการและคุณภาพของงาน

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการมีความพร้อม และมีจำนวนเพียงพอสำหรับการให้บริการ

3. มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย

4. มีการจัดสภาพแวดล้อมตามที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด

5. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

2. ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้มีความกว้างขวาง และความสะดวกสบายต่อผู้ใช้

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

– ผอ.สวท.

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ปี 2555
แผนสนับสนุน

1.สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ปี 2555