KPI 2554 ข้อ 7.4-หส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

=   (52/57) * 100

=   91.28

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า

ร้อยละ 50

ร้อยละ

50-59

ร้อยละ

60-69

ร้อยละ

70-79

มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน

  1. บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ได้อบรมร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนัก พร้อมทั้งบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยฯ
  3. มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร
  4. มีการตอบแบบสอบถามและการประเมินผลหลังการอบรมทุกครั้ง
รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนบุคลากรของ สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2554 โครงการ 52
ตัวหาร จำนวนบุคลากรทั้งหมดของ สวท. ปี 2554 โครงการ 57
ผล ร้อยละของจำนวนบุคลากร สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ ร้อยละ 91.28
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนบุคลากร สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ ร้อยละ 75

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
75 N/A N/A N/A N/A 92.85 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.4-1 รายชื่อบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 57 คน

สวท.7.4-2 หัวข้อรายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 52 คน

จุดแข็ง

  1. สำนักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2555
  2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร

จุดที่ควรพัฒนา

ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรใหม่ ๆ พร้อมทั้งโปรแกรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ
1.  น.ส. อ้อยจริยา พลับจีน   2.  นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย  3.  น.ส. รัชนี ต่อเงิน             4.  นายสาคร พรมจันทรา งปม. 2555
แผนสนับสนุน

  1. แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการเข้าร่วมอบรม
  2. มีการรายงานผลประเมินให้ทางกองนโยบาย   และแผนทราบ
งปม. 2555