KPI 2554 ข้อ 7.3-หส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ร้อยละของงบดำเนินการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบดำเนินการของมหาวิทยาลัย

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

สูตรในการคำนวณ :

= 46,344,999.16  x   100 =  6.7
696,219,072.06

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า

ร้อยละ 2

ร้อยละ

2-3

ร้อยละ

4-5

ร้อยละ

6-7

มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 8

ผลการดำเนินงาน

1. บุคลากรได้รับความรู้ และความชำนาญเพิ่มขึ้น

2. บุคลากรนำความรู้ความสามารถไปปรับใช้ในการทำงานได้

3. บุคลากรเกิดความพึงพอใจที่นำความรู้มาใช้ปฏิบัติงานแล้วเกิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง งบดำเนินการของ สวท. ปีงบประมาณ 2554 โครงการ 46,344,999.16
ตัวหาร งบดำเนินการของ มทร.พระนคร ปีงบประมาณ 2554 โครงการ 696,219,072.06
ผล ร้อยละของงบดำเนินการ สวท. ร้อยละ 6.7
เป้าหมาย ร้อยละของงบดำเนินการ สวท. ร้อยละ 2

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ร้อย)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
2 N/A N/A N/A N/A 6.7 4


รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท. 7.3-1  รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2554

จุดแข็ง

  1. บุคลากรของหน่วยงานมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
  2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายนอก

จุดที่ควรพัฒนา

  1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามาแล้ว บางส่วนไม่สามารถแสดงขีดความสามารถได้
  2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในกรณีบุคลากรที่จำเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน
  3. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เมื่อกลับมาต้องถูกเปลี่ยนสายงาน จึงทำให้เสียโอกาสในการแสดงความสามารถ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
  2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ      ให้มากขึ้น
– ผอ.สวท.

– สำนักงานผู้อำนวยการ

– งานบริหารทั่วไป

ปี  2555
แผนสนับสนุน

  1. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  2. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน
ปี  2555