KPI 2554 ข้อ 7.12 วน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์

หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

จำนวนงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่ *100
จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะของสำนัก

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 4 ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 ร้อยละ 8-9 มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

งานห้องสมุด ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ดังนี้

  1. ระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด
  2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสาร
  3. ระบบฐานข้อมูลแจ้งยืมข้ามห้องสมุดสาขา
  4. Facebook ห้องสมุด มทร.พระนคร

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ระบบ 4
ตัวหาร จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของกลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา คน 30
ผล ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 13.33
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 6

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[   ] [   ] [ √ ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
6 N/A N/A N/A N/A 13.33 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.12-1  ระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด
สวท.7.12-2  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสาร
สวท.7.12-3  ระบบฐานข้อมูลแจ้งยืมข้ามห้องสมุดสาขา
สวท.7.12-4  Facebook ห้องสมุด มทร.พระนคร
สวท.7.12-5 บุคลากรงานห้องสมุดจำนวน 16 คน บุคลากรงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา จำนวน 14 คน รวม 30 คน

จุดแข็ง

  1. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์
  2. มีการฝึกอบรมความรู้ใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานห้องสมุดอยู่เสมอ

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานห้องสมุดชั้นนำ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.สวท.วน

– กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

  1. สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มความสามารถ
2555