KPI 2554 ข้อ 7.11-หส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ให้คะแนนตามจำนวนประเภท)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ช่องทาง 2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานผู้อำนวยการได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้บุคลากรทราบทางหนังสือราชการ หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์  และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ช่องทาง)

4 เดือน(1 มิย.54-30 กย.54) 8 เดือน(1 มิย. 54-31 มค. 55) 12 เดือน(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55) [ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 6 ช่องทาง 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.11-1 บันทึกแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

สวท.7.11-2 ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สวท.7.11-3 ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.11-4 ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( E-DOC)

สวท.7.11-5 ภาพถ่ายป้ายประกาศ

สวท.7.11-6 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์

จุดแข็ง

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์

จุดที่ควรพัฒนา

เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
น.ส.อ้อยจริยาพลับจีน

นางสุกัญญา

พิสิฐอมรชัย

น.ส.รัชนี ต่อเงิน

นายสาคร

พรมจันทรา

ปี 2555
แผนสนับสนุน

  1. ควรเพิ่มงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์
ปี 2555