KPI 2554 ข้อ 7.11 วน

7.11 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ให้คะแนนตามจำนวนประเภท)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ช่องทาง 2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

งานห้องสมุด ได้ทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับทราบ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง Facebook
  2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
  3. ประชาสัมพัน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  4. ประชาสัมพัน์ผ่านบอร์ประชาสัมพันธ์หน้าห้องสมุด
  5. ประชาสัมพัน์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  6. แผ่นพับแนะนำห้องสมุด มทร.พระนคร

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ช่องทาง) 4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม.53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55)

[     ]

[    ]

[ √ ]

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.11-1-1  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง Facebook

สวท.7.11-1-2  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด

สวท.7.11-1-3  ประชาสัมพัน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

สวท.7.11-1-4  ประชาสัมพัน์ผ่านบอร์ประชาสัมพันธ์หน้าห้องสมุด

สวท.7.11-1-5  ประชาสัมพัน์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

สวท.7-11-1-6  แผ่นพับแนะนำห้องสมุด มทร.พระนคร

จุดแข็ง

ข่าวสารมีความทันสมัย เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว

จุดที่ควรพัฒนา

ขาดงบประมาณในการจัดทำประชาสัมพันธ์

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1. ส่งเสริมให้คนใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
ผอ.สวท.รอง ผอ.สวท.วน

กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน1. ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 2555