KPI 2554 ข้อ 3.9

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 จำนวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน 1 ประเด็น ครบถ้วน 2 ประเด็น ครบถ้วน 3 ประเด็น ครบถ้วน 4 ประเด็น ครบถ้วน 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีการทบทวนบริการต่างๆ เพื่อจัดทำบริการเชิงรุก

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีทั้งหมด 4 ศูนย์ ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ห่างกัน เมื่ออาจารย์และนักศึกษาต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ต่างพื้นที่ทำให้เกิดความไม่สะดวก กลุ่มงานห้องสมุดจึงแก้ปัญหาด้วยการจัดให้บริการเชิงรุก คือ การบริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery) ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยในปี 2554 ได้เพิ่มช่องทางการแจ้งความต้องการ แต่เดิมสามารถแจ้งความต้องการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศข้ามสาขาห้องสมุดได้ที่เคาร์เตอร์บริการ ปัจจุบัน สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์แจ้งความต้องการยืมข้ามสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุดทุกแห่งให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย

[√] 2. มีการออกแบบระบบบริการเชิงรุกขึ้นมาใหม่

กลุ่มงานห้องสมุดได้มีการทบทวนระบบเดิมและจัดทำขั้นตอนการให้บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery) เป็นระบบใหม่ โดยศึกษาโปรแกรมอัตโนมัติ Walai AutoLIB  และเขียนขั้นตอนการให้บริการนำส่งเอกสารตาม Work Flow

[√] 3. มีการดำเนินการตามระบบงานบริการเชิงรุกที่ออกแบบ

โดยกลุ่มงานห้องสมุดได้ดำเนินการให้บริการตามระบบงานใหม่

[√] 4. มีการปรับระบบงานบริการเชิงรุกใหม่ให้เป็นระบบการทำงานประจำ

โดยเมื่อดำเนินการให้บริการจนเห็นว่า ระบบใหม่นี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จึงปรับให้เป็นระบบการทำงานประจำ

[√] 5. มีการติดตามประเมินผล

โดยมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าเว็บห้องสมุด      หัวข้อแบบประเมินออนไลน์ – แบบประเมินการใช้บริการยืมข้ามห้องสมุดสาขา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ประเด็น) 4 เดือน(1 มิย.53-30 กย.53) 8 เดือน(1 มิย. 53-31 มค. 54) 12 เดือน(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.52-30 กย. 53) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 มีค. 54) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 พค. 54)

[  ]

[  ]

[√]

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

3

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

1. มีการทบทวนบริการต่างๆ เพื่อจัดทำบริการเชิงรุก

สวท.3.9-1-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มทร.พระนครครั้งที่ 2/2554

2. มีการออกแบบระบบบริการเชิงรุกขึ้นมาใหม่

สวท.3.9-2-2 Work Flow การให้บริการยืมข้ามห้องสมุดสาขา

3. มีการดำเนินการตามระบบงานบริการเชิงรุกที่ออกแบบ

สวท.3.9-3-3 แบบฟอร์มขอรับบริการยืมข้ามห้องสมุดสาขา (ระบบเดิม)

สวท.3.9-3-4 เว็บไซต์ระบบแจ้งยืมหนังสือข้ามห้องสมุดสาขา

4. มีการปรับระบบงานบริการเชิงรุกใหม่ให้เป็นระบบการทำงานประจำ

สวท.3.9-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2555

สวท.3.9-4-6  ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ใช้ระบบแจ้งยืมข้ามห้องสมุดสาขา

5. มีการติดตามประเมินผล

สวท.3.9-5-7 แบบประเมินการใช้บริการยืมข้ามห้องสมุด ข้อ 9
สวท.3.9-5-8 ผลการประเมินการใช้บริการยืมข้ามห้องสมุด ข้อ 9


จุดแข็ง

1.ระบบการยืมข้ามห้องสมุดสาขา สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ลดเวลาและสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ

จุดที่ควรพัฒนา

1. ผู้ใช้บริการควรกรอกข้อมูลการยืมข้ามห้องสมุดสาขาให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการขอรับทรัพยากรสารสนเทศ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงรูปแบบการให้บริการใหม่ๆอยู่เสมอ
  1. ผอ.สวท.
  2. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
  3. งานวิทยบริการ

2555

แผนสนับสนุน
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเอกสารแผ่นพับ แนะนำขั้นตอนการใช้บริการยืมข้ามห้องสมุดสาขา

2555