KPI 2554 ข้อ 3.8

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 จำนวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน1 ประเด็น ครบถ้วน2 ประเด็น ครบถ้วน3 ประเด็น ครบถ้วน4 ประเด็น ครบถ้วน5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√] 1.มีการทบทวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอน

โดยจากการประชุมหัวหน้างานห้องสมุด มีผู้เสนอให้บริการแก่อาจารย์และบุคคลภายนอกในการค้นหาตัวเล่มหนังสือโดยไม่ต้องไปค้นหาตัวเล่มเอง เนื่องจากอาจารย์บางท่านไม่สะดวกในการค้นหา เช่น ต้องการหนังสืออย่างเร่งด่วน สุขภาพไม่เอื้อให้ยืนนานๆ เพื่อค้นหา ฯลฯ ดังนั้น งานห้องสมุดจึงคิดกระบวนการให้บริการช่วยค้นตัวเล่มให้ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)

[√] 2.มีการออกแบบระบบการทำงานใหม่

โดยงานห้องสมุดได้กำหนดความต้องการในการให้บริการสืบค้นและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยให้บริการสำหรับอาจารย์ และบุคคลภายนอก โดยออกแบบเป็น Work Flow ขั้นตอนการทำงานใหม่ ทำให้ผู้ใช้บริการสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการให้บริการสืบค้นและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศสำหรับอาจารย์และบุคคลภายนอก

[√] 3. มีการดำเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ

โดยห้องสมุดได้ดำเนินการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบใหม่ตามที่ออกแบบไว้

[√] 4. มีการปรับเป็นระบบการทำงานประจำ

โดยมีการติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ

[√] 5. มีการติดตามประเมินผล

โดยได้ทำการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในหน้าเว็บห้องสมุด มทร.พระนคร (ข้อ 19)  พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ประเด็น) 4 เดือน(1 มิย.54-30 กย.54) 8 เดือน(1 มิย. 54-31 มค. 55) 12 เดือน(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55)

[  ]

[  ]

[√]

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

3

N/A

N/A

N/A

N/A

5 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

[√] 1.มีการทบทวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอน

สวท.3.8-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2554

[√] 2.มีการออกแบบระบบการทำงานใหม่

สวท.3.8-2-2 Work Flow งานให้บริการสืบค้นและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศสำหรับอาจารย์ และบุคคลภายนอก

[√] 3. มีการดำเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ

สวท.3.8-3-3 ตัวอย่างแบบฟอร์มให้บริการสืบค้นและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศสำหรับอาจารย์ และบุคคลภายนอกของห้องสมุด 4 สาขา

[√] 4. มีการปรับเป็นระบบการทำงานประจำ

สวท.3.8-4-4 บอร์ดประชาสัมพันธ์การให้บริการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศสำหรับอาจารย์และบุคคลภายนอก

สวท.3.8-4-5 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด

[√] 5. มีการติดตามประเมินผล

สวท.3.8-5-6 แบบประมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด

สวท.3.8-5-7 ผลการประเมินบริการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรด่วน ข้อ 19

จุดแข็ง

1.เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการเป็นอย่างดี

2. ช่วยลดระยะเวลาการสืบค้นเป็นอย่างดี

3. ผู้ใช้บริการพึงพอใจมาก

จุดที่ควรพัฒนา

1..ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้และการให้บริการของห้องสมุดให้หลากหลายช่องทาง
เช่น โปสเตอร์ เว็บไซต์ บันทึกข้อความ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุดติดไว้ในที่ต่างๆ
  1. ผอ.สวท.
  2. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
  3. งานวิทยบริการ

2555

แผนสนับสนุน
1.ให้การพัฒนาการให้บริการห้องสมุดสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงหนังสือ วารสารทั้งฉบับเต็ม (Fulltext) ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

2555