KPI 2554 ข้อ 3.7

 1. ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น (เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซื้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น =  ปริมาณ login เข้าใช้ในปัจจุบัน – ปริมาณ login เข้าใช้ในปีที่ผ่านมา *  100
ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login ต่อฐานในปีที่ผ่านมา

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 1 ร้อยละ 1.00-2.99 ร้อยละ 3.00-4.99 ร้อยละ 5.00-6.99 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7

ผลการดำเนินงาน

 1. ปีการศึกษา 2554 งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 13 ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 12,146 คน และมีการ login เพื่อใช้ฐานข้อมูลทุกฐานจำนวน 128,263  ครั้ง (สถิติตั้งแต่เดือน มิถุนายน 54 – เมษายน 55) เนื่องจากสถิติเดือนพฤษภาคม 55 จะเช็คสถิติได้ประมาณ กลางเดือน – ปลายเดือนมิถุนายน 55 จึงไม่มีข้อมูล
 2. ปีการศึกษา 2553 งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 9 ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 11,871 คน และมีการ login เพื่อใช้ฐานข้อมูลทุกฐานจำนวน 63,380 ครั้ง

วิธีการคำนวณ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

= [(128,263 ÷ (12,146 × 13) – (63,380 ÷ (11,871 × 9)] × 100
(63,380 ÷ (11,871 × 9)]

= (0.8123 – 0.5932) × 100
0.5932

= 36.93

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง สถิติจำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2554 คน 12,146
ตัวตั้ง จำนวนฐานข้อมูลทั้งสิ้นปี 2554 ฐาน 13
ตัวตั้ง สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2554 ครั้ง 128,263
ตัวตั้ง สถิติจำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2553 คน 11,871
ตัวตั้ง จำนวนฐานข้อมูลทั้งสิ้นปี 2553 ฐาน 9
ตัวหาร สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2553 ครั้ง 63,380
ผล ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.93
เป้าหมาย ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[  ]

[  ]

[√ ]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

2

N/A

N/A

N/A N/A 36.93

5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.3.7-1-1 สถิติจำนวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553

สวท.3.7-1-2 สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553

สวท.3.7-1-3 สถิติจำนวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554

สวท.3.7-1-4 สรุปสถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2554

สวท.3.7-1-5 รายละเอียดสถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2554

สวท.3.7-1-6 เว็บไซต์รายงานสถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สกอ

จุดแข็ง

 1. มีการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาเข้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
 2. บุคลากรห้องสมุดได้เข้ารับการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอ และสามารถแนะนำวิธีการสืบค้นให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงได้

จุดที่ควรพัฒนา

 1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมาย
 2. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบางส่วนยังไม่ทราบว่าห้องสมุดมีบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลโดยเฉพาะ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1.มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มหลายๆช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด2.จัดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้สืบค้นฐานข้อมูลโดยเฉพาะ
 1. ผอ.สวท.
 2. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
 3. งานวิทยบริการ
2555
แผนสนับสนุน
1.ให้มีการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2555