KPI 2554 ข้อ 3.6

ตัวบ่งชี้ที  3.6 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม (รายการ : คน)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :

ปริมาณการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ
สมาชิกซึ่งมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปริมาณการยืม  1-5 รายการ ปริมาณการยืม 6-10 รายการ ปริมาณการยืม 11-15 รายการ ปริมาณการยืม 16-20 รายการ ปริมาณการยืมมากกว่าหรือเท่ากับ 21 รายการ

ผลการดำเนินงาน

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  โดยให้บริการ ยืม-คืนในห้องสมุดทั้ง 4 สาขา คือ สาขาเทเวศร์ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร และสาขาพระนครเหนือ ให้บริการแก่สมาชิกผู้มีสิทธ์ยืม ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 5,398 คน และมีปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติจำนวน 42,943 รายการ นอกระบบจำนวน  16,614  รายการ  รวมทั้งสิ้น   59,557 รายการ

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายการ 59,557
ตัวหาร จำนวนสมาชิกที่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ คน 5,398
ผล ปริมาณการยืมต่อคน รายการ 11.03
เป้าหมาย ปริมาณการยืมต่อคน รายการ 20

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(รายการ)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)

[√]

[  ]

[  ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

20

N/A

N/A

N/A

N/A

11.03

3

รายการหลักฐาน(ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.3.6-1 รายงานสถิติการยืมตามคอลเล็กชั่น ผ่านระบบห้องสมุด Walai AutoLib

สวท.3.6-2 รายงานสถิติการยืมหนังสือ/วารสาร ออกนอกห้องสมุดเพื่อถ่ายเอกสาร (นอกระบบ)

สวท.3.6-3 สถิติจำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554

สวท.3.6-4 จำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2554

สวท.3.6-5 จำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปี 2554

สวท.3.6-6 จำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ปี 2554

สวท.3.6-7 จำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554

สวท.3.6-8 จำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554

สวท.3.6-9 จำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ปี 2554

สวท.3.6-10 จำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปี 2554

สวท.3.6-11 จำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปี 2554

สวท.3.6-12 จำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ปี 2554

จุดแข็ง

 1. เปิดให้บริการยืม – คืน ทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเอง โดยผ่านเครื่องยืม – คืนอัตโนมัติ (Selfcheck
  ทำให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกมากขึ้น
 2. เปิดให้บริการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ โดยผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (RMUTP AutoLib)
  เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
 3. มีระบบการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดแบบออนไลน์ โดยผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด
 4. มีบริการยืม-คืนทรัพยากรระหว่างห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น
 2. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยืมทรัพยากสารสนเทศให้มากขึ้น
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

 1. ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
 2. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดแก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้ได้ทรัพยากรสนเทศที่ตรงกับความต้องการสอดคล้องกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการยืมทรัพยากรสารสนเทศให้เพิ่มมากขึ้น
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานวิทยบริการ

2555

แผนสนับสนุน

 1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยืมทรัพยากรสารสนเทศให้มากขึ้น เช่น จัดหาของรางวัลสำหรับผู้ที่มีสถิติการยืมมากที่สุดของแต่ละภาคการศึกษา
 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้มีความถูกต้อง ทันสมัย โดยกำหนดให้ต่ออายุสมาชิกในแต่ละเทอม
 3. ประสานงานกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหนังสือเพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการสัปดาห์ หนังสือ (Book Fair) โดยภายในงานสามารถเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดได้
 4. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่แนะนำหนังสือใหม่ เพื่อเชิญชวนให้มีความสนใจ อยากยืมหนังสือมากขึ้น
 5. ส่งเสริมให้มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุด Walai Autolib ลดการยืมนอกระบบ
2555