KPI 2554 ข้อ 3.4

ตัวบ่งชี้ที่  3.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ  :    ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุดทุกครั้งที่ประเมิน
จำนวนครั้งของการประเมินทั้งหมดในปีที่ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1.00-1.50

1.51-2.50

2.51-3.50

3.51-4.50

4.51-5.00

ผลการดำเนินงาน

1. ห้องสมุดทุกแห่งในสังกัดสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ  โดยจะคิดจากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจซึ่งเทียบจากค่า 5 ระดับและพิจารณา 5 ประเด็นหลัก ได้แก่

♦ ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
♦ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
♦ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
♦ ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
♦ ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์

2. ทำการสำรวจผ่านระบบ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ ในเว็บไซต์ห้องสมุด และแจกแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดแก่ผู้มาใช้บริการในห้องสมุดและเมื่อได้แบบสำรวจคืนมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลการประเมินลงในแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์ เพื่อจะให้มีการคำนวณผลออกมาโดยอัตโนมัติ  ซึ่งจะทำการสำรวจปีละ 3 ครั้ง  ดังนี้

– ครั้งที่ 1 (ช่วงเวลา เดือนมิถุนายน – กันยายน) ได้ค่าเฉลี่ย 4.63
– ครั้งที่ 2 (ช่วงเวลา เดือนตุลาคม – มกราคม)  ได้ค่าเฉลี่ย 4.55
– ครั้งที่ 3 (ช่วงเวลา เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม) ได้ค่าเฉลี่ย 4.65
ค่าเฉลี่ยการประเมินทั้ง 3 ครั้งเท่ากับ 4.61

ตัวตั้ง

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุด

ค่าเฉลี่ย

13.83

ตัวหาร

จำนวนครั้งของการประเมินทั้งหมด

ครั้ง

3

ผล

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด

ค่าเฉลีย

4.61

เป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริการห้องสมุด

คะแนน

4

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(คะแนน)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน
(1 มิย.54-31มค. 55)

12 เดือน
(1 มิย.54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม.53
(1 ตค.53-30กย. 54)

6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54     (1ตค.54-31พค. 55)

[  ] [  ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 4.61 5

รายการหลักฐาน

สวท.3.4-1-1 แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.3.4-1-2  แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุดออนไลน์
สวท.3.4-1-3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดประจำปีการศึกษา 2554
สวท.3.4-1-4  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดครั้งที่ 1 (ช่วงเวลาเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน)
สวท.3.4-1-5  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดครั้งที่ 2 (ช่วงเวลาเดือนตุลาคม – เดือนมกราคม)
สวท.3.4-1-6  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดครั้งที่ 3 (ช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม)
สวท.3.4-1-7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2554 (แยกตามหัวข้อการบริการ)

จุดแข็ง

1. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกปีการศึกษา  โดยมีการสำรวจผ่าน 2 ช่องทางคือแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุดออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด  และ แบบฟอร์มสำรวจความพีงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรนำข้อเสนอแนะของผู้ใช้ห้องสมุดมาปรับปรุงการทำงาน และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถามให้มากเท่าที่ควร

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม
1. มีการวางแผนนำข้อเสนอแนะของผู้ใช้ห้องสมุดมาปรับปรุงการทำงาน
  1. ผอ.สวท.
  2. อง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
  3. งานวิทยบริการ

2555

แผนสนับสนุน
1. ดำเนินการนำข้อเสนอแนะของผู้ใช้ห้องสมุดมาปรับปรุงการทำงาน

2555