KPI 2554 ข้อ 3.3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนา (ให้คะแนนตามระดับ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

ในข้อ 1 – 2

มีการดำเนินการ

ในข้อ 1 – 3

มีการดำเนินการ

ในข้อ 1 – 4

มีการดำเนินการ

ในข้อ 1 – 5

มีการดำเนินการ

ครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√]  1.มีนโยบายและมีการวิเคราะห์ความต้องการหรือความจำเป็นในการจัดทำฐานข้อมูล

โดยจากการให้บริการวารสารห้องสมุด พบว่า วารสารที่บอกรับของห้องสมุดแต่ละสาขามีเนื้อหาแตกต่างกันออกไปตามลักษณะคณะวิชาที่ห้องสมุดตั้งอยู่ เช่น ห้องสมุดเทเวศร์ วารสารที่บอกรับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิค วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องจักรกล เป็นต้น ห้องสมุดโชติเวช วารสารที่บอกรับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เทคโนโลยีอาหาร การตกแต่งบ้าน เป็นต้น ซึ่งการขอใช้บริการต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดสาขานั้นๆ จึงเป็นการไม่สะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการ ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดจึงมีแนวความคิดให้จัดทำฐานข้อมูลวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ โดยนำมา Scan แล้วทำการ Uplaod ไว้ในเว็บห้องสมุด

[√] 2.มีฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นผู้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ

โดยฐานข้อมูลที่ห้องสมุดได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

[√]  3.มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

โดยมีการกำหนดสิทธิสำหรับผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด(โดยใช้ username และ password ของ RMUTP Passport ในการเข้าสู่ระบบ) และมีการกำหนดสิทธิสำหรับเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ในการอัพโหลดข้อมูล

[√]  4.ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง

โดย ปัจจุบันห้องสมุดแต่ละแห่งจะมีวารสารไว้ให้บริการเฉพาะยืมอ่านภายในห้องสมุดและสำหรับยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น  ผู้ที่ต้องการค้นคว้าวารสารหรือต้องการถ่ายเอกสารเก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็นวารสารไทย หรือวารสารต่างประเทศ จะต้องเดินทางมาที่ห้องสมุดเท่านั้น จึงทำให้ไม่สะดวก จึงได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการได้จากระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

[√]  5.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

โดยมีแบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

[]  6.มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศให้ทันสมัย

โดยผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุดอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 4.39 และจะปรับปรุงจำนวนวารสารให้ทันสมัยและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[  ] [   ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A N/A N/A N/A 6 5

รายการหลักฐาน

สวท.3.3-1-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มทร.พระนครครั้งที่ 2/2554

สวท.3.3-2-2   ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด (หน้า Login  สำหรับเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลวารสาร)

สวท.3.3-3-3   หน้าจอ Login สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าเพิ่ม / แก้ไข / ปรับปรุงข้อมูล

สวท.3.3-3-4  คู่มือการเข้าใช้ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุดของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

สวท.3.3-4-5  รูปแบบการจัดเก็บและการให้บริการวารในฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

สวท.3.3-5-6  แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

สวท.3.3-5-7  ผลการประเมินความพึงพอใจ

สวท.3.3-6-8   หลักฐานการนำผลประเมินมาปรับปรุง


จุดแข็ง

• ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ห้องสมุดในการรวบรวม  นำข้อมูลวารสารอัพโหลดขึ้นเว็บฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

จุดที่ควรพัฒนา

• ควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้งานฐานข้อมูลวารสารห้องสมุดให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
• ควรมีการจัดอบรมการอัพโหลดข้อมูลวารสารให้แก่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม
1. ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการใช้งานมากขึ้น

  1. ผอ.สวท.
  2. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
  3. งานวิทยบริการ
2555
แผนสนับสนุน
1. จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นประจำทุกปี
2555