KPI 2554 ข้อ 3.2

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนำออกให้บริการ (วัน : รายการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ

จำนวนสารสนเทศที่นำออกให้บริการทั้งหมด
จำนวนวันที่รับมอบถึงวันที่นำออกให้บริการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4

คะแนน 5

เวลาเฉลี่ยมากกว่า 16 วัน

เวลาเฉลี่ย14-16 วัน เวลาเฉลี่ย 11-13 วัน เวลาเฉลี่ย 8-10 วัน เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 วัน

ผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มงานห้องสมุดประกอบไปด้วยห้องสมุด 4 แห่ง ได้แก่ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพระนครเหนือ และห้องพณิชยการพระนคร ดำเนินการจัดหาสารสนเทศด้วยวิธีสอบราคาให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ทั้งนี้ในการสอบราคาหนังสือในปีงบประมาณ 2554 ได้สรุปผลการจัดซื้อให้กับทุกบริษัทที่ได้เข้าสอบราคา ในช่วงเดือน เมษายน 2554 และได้ดำเนินการจัดส่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 และยังมีบางบริษัทที่จัดส่งหนังสือล่าช้าจึงทำให้ได้รับหนังสือล่วงเลยมาจนถึงเดือน เมษายน 2555 ดังนั้น จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มทร.พระนคร ที่ได้รับนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 จึงสรุปรวมได้ 1,287 ชื่อเรื่อง

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปัญหาที่พบจากการใช้โปรแกรมยังคงมีอยู่มากโดยเฉพาะในส่วนของการพิมพ์รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบของงานพัฒนาและงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่นำออกให้บริการไม่สามารถคำนวณออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยโปรแกรม Walai AutoLIB ดังนั้นห้องสมุดจึงได้ทำแบบฟอร์มเพื่อควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานขึ้น โดยใช้ วันที่ เดือน ปี ที่ปรากฏในระบบจัดเก็บจากโปรแกรม Walai AutoLIB มาคำนวณหาเวลาเฉลี่ยในการดำเนินงาน

สรุปกลุ่มงานห้องสมุด มทร.พระนคร ใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนำออกให้บริการเฉลี่ย 3.3 วัน ต่อ 1 ชื่อเรื่อง

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง จำนวนวันที่รับมอบถึงวันที่นำออกให้บริการ

วัน

4,270

ตัวหาร จำนวนสารสนเทศที่นำออกให้บริการทั้งหมด

รายการ

1,287

ผล เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการต่อ 1 รายการ

วัน

3.3

เป้าหมาย เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการต่อ 1 รายการ

วัน

10

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(วัน)
4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ]

[ ]

[√]

ผล

คะแนน ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

10 N/A N/A N/A N/A

3.3

5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.3.2-1-1  Work Flow งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

สวท.3.2-1-2 Work Flow งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

สวท.3.2-1-3 ตัวอย่างผลการบันทึกข้อมูลของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

สวท.3.2-1-4 รายการทรัพยากรและระยะเวลาในการดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554

จุดแข็ง

  1. บรรณารักษ์ห้องสมุด สามารถดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
  2. มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในกลุ่มงานห้องสมุดมทร.พระนครทั้ง 4 แห่ง จึงทำให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีการปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สามารถบันทึกและควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่นำออกให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. คงมีรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ยังค้างอยู่ในระบบมาก คือมีรายการชื่อเรื่องซ้ำ บางชื่อเรื่องไม่มีตัวเล่มเพราะได้ผนวกรวมกับศูนย์อื่นที่มีชื่อหนังสือเหมือนกันแล้วแต่ชื่อเรื่องยังไม่ลบออกจากระบบ เกิดจากการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่เป็น โปรแกรม Walai AutoLIB ทำให้จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีจำนวนมากเกินความเป็นจริง
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1. มีการวางแผนและพัฒนาโปรแกรม Walai AutoLIB งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ให้สามารถควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่นำออกให้บริการ
2. มีการสำรวจจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของห้องสมุดให้ตรงกับความเป็นจริง
  1. ผอ.สวท.
  2. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
  3. งานวิทยบริการ
2555
แผนสนับสนุน
1. ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อควบคุมเวลาตั้งแต่ตรวจรับและนำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการวางแผนและพัฒนาระบบให้อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2555