KPI 2554 ข้อ 3.12

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

สูตรในการคำนวณ :

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกิจกรรมเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งหมด *100
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดในเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมในปีที่ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 45 ร้อยละ46-60 ร้อยละ61-75 ร้อยละ76-90 มากกว่าร้อยละ 90

ผลการดำเนินงาน

งานวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย

1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ

 1. แนะนำการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 2. แนะนำการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC
 3. แนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์

โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  160  คน  ผลการดำเนินงาน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลาทั้งสิ้น 156 คน

2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ

 1. แนะนำและสาธิตวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
 2. ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์

โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  47 คน  ผลการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลาทั้งสิ้น 45 คน

ดังนั้น เป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรมมีจำนวนทั้งสิ้น  207 คน  ผลการดำเนินงาน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เต็มเวลาทั้งสิ้น  201  คน คิดเป็นร้อยละ 97.10

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาที่จัดกิจกรรมปี 2554 คน 201
ตัวหาร จำนวนรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมในปี 2554 คน 207
ผล ร้อยละของผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 97.10
เป้าหมาย ร้อยละของผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 4 เดือน(1 มิย.54-30 กย.54) 8 เดือน(1 มิย. 54-31 มค. 55) 12 เดือน(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55)

[  ]

[  ]

[√ ]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

80

N/A

N/A

N/A

N/A

97.50

5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.3.12-1  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2554

สวท.3.12-2  รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2554

สวท.3.12-3  ภาพกิจกรรมการจัดโครงการ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

สวท.3.12-4  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554

สวท.3.12-5  รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   หลักสูตรการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554

สวท.3.12-6  ภาพกิจกรรมการจัดโครงการ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย

สวท.3.12-7  แบบฟอร์มขอรับบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

จุดแข็ง

 1. มีการจัดอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ศูนย์ คือ เทเวศร์,โชติเวช,พระนครเหนือ
  และพณิชยการพระนคร
 2. มีการจัดอบรมทุกปี โดยผู้ใช้บริการทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
  เข้าร่วมอบรมได้ตลอดปี ทำให้การอบรมมีความครอบคลุมทุกสาขาวิชา

จุดที่ควรพัฒนา

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ใช้บริการบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1. เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดปี
2. เร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างทั่วถึง
 1. ผอ.สวท.
 2. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
 3. งานวิทยบริการ

2555

แผนสนับสนุน
1.จัดอบรมให้ครอบคลุมทุกคณะ
2555