KPI 2554 ข้อ 3.11

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (บาท : คน)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

สูตรในการคำนวณ :                                  ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุด
                                                          จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
จำนวน 1-499 บาท จำนวน 500-999 บาท จำนวน 1,000-1,499 บาท จำนวน 1,500-1,999 บาท จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานห้องสมุด จำแนกได้ดังนี้

1 เงินเดือน 2,244,840.00 บาท
2. ค่าตอบแทน 294,350.00 บาท
3. ค่าจัดซื้อหนังสือ 1,827,822.72 บาท
4. ค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ 604,466.00 บาท
5. ค่าวัสดุ 415,614.75 บาท
6. ค่าปรับปรุงห้องสมุดกลาง ชั้น 2 จำวน 1 ชั้น 13,000,000 บาท
7. ค่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1,198,400 บาท
  รวมทั้งสิ้น 21,830,333.47 บาท

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2554          = 11,405.04

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  21,830,333.47 ÷ 11,405.04  = 1,914.10  บาท

  รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุด บาท 21,830,333.47
ตัวหาร จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) FTES 11,405.04
ผล ค่าใช้จ่ายห้องสมุดต่อ FTES บาท 1,914.10
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายห้องสมุดต่อ FTES บาท 200

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(บาท) 4 เดือน(1 มิย.54-30 กย.54) 8 เดือน(1 มิย. 54-31 มค. 55) 12 เดือน(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55)

[  ]

[  ]

[√]

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย   

200

N/A

N/A

N/A

N/A

1,914.10 4

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.3.11-1  รายละเอียดค่าใช้จ่ายของงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.3.11-2 สรุปเงินเดือนของบุคลากรกลุ่มวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.3.11-3 สรุปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา ของบุคลากรกลุ่มวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.3.11-4 สรุปค่าจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.3.11-5 สรุปค่าจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.3.11-6 รายละเอียดค่าปรับปรุงห้องสมุดกลาง ชั้น 2 จำนวน 1 ชั้น

สวท.3.11-7 รายละเอียดค่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

สวท.3.11-8 ค่า FTES สรุปยอดจำนวนรวมนักศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

จุดแข็ง

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความสนับสนุนแก่งานห้องสมุดอย่างเต็มที่โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานห้องสมุดอย่างเหมาะสม

จุดที่ควรพัฒนา

 ควรเพิ่มงบประมาณแก่งานห้องสมุดให้มากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบงานด้านอื่นๆของห้องสมุด เช่น

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด เป็นต้น

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1. สำนักวิทยบริการฯ มีการสนับสนุนงานห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
  1. ผอ.สวท.
  2. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
  3. งานวิทยบริการ

2555

แผนสนับสนุน
1. สำนักวิทยบริการฯ เพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นกว่าเดิม

2555