KPI 2554 ข้อ 3.10

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 จำนวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) (เลือกมา 1 บริการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน1 ประเด็น ครบถ้วน2 ประเด็น ครบถ้วน3 ประเด็น ครบถ้วน4 ประเด็น ครบถ้วน5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[ √ ] 1. มีการทบทวนการทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนการทำงานโดยแต่เดิมสมาชิกห้องสมุดที่ต้องการยืมต่อทรัพยากร ต้องนำทรัพยากรมาคืนที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืน พร้อมแจ้งความประสงค์ต้องการยืมต่อ แล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้ดำเนินการให้ จากวิธีการข้างต้นก็พบว่า มีสมาชิกห้องสมุดจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถมาคืนทรัพยากรได้ตรงตามวันที่กำหนดคืน และมีความต้องการที่จะยืมทรัพยากรนั้นต่อด้วยตนเอง แต่เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนจึงไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อยังห้องสมุด จึงทำให้เกิดค่าปรับในการส่งคืนทรัพยากรล่าช้า โดยที่ประชุมมีมติให้มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการบริการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (RMUTP AutoLib) ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าปรับและค่าเดินทางในการคืนทรัพยากร ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของสมาชิกห้องสมุด
[ √ ] 2. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูลโดย ระบบการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง ใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยประกอบการจัดทำ
[ √ ] 3. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นต้องมีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่มการระบุตัวบุคคล (Authentication) เพื่อยืนยันว่าบุคคลที่ติดต่อด้วยเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างถึงจริงโดย มีการจำกัดสิทธิเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของห้องสมุดในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคลพระนครเท่านั้น ประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยสามารถใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต (internet) ซึ่งก่อนจะเข้าใช้บริการสมาชิกผู้ใช้ต้องทำกรอก Username และ Password มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้
[ √ ] 4. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการและสร้างความโปร่งใสโดย  สามารถใช้บริการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง นี้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต (internet) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก         ของห้องสมุดในการยืมต่อทรัพยากรอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง และยังมีการจำกัดการเข้าใช้ตามสิทธิของสมาชิกซึ่งเป็นการป้องบุคคลอื่นใช้สิทธิ์แทนกัน นอกจากนี้ได้จัดทำคู่มือการใช้บริการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการแนะการใช้แก่สมาชิกห้องสมุด
[ √ ] 5. มีการติดตามประเมินผลโดย จากการประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดประจำปีการศึกษา 2554  ข้อ 16 บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew) พบว่า ผู้ใช้มีควรมีความพึงพอใจต่อบริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew) ในระดับมาก

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ประเด็น) 4 เดือน(1 มิย.54-30 กย.54) 8 เดือน(1 มิย. 54-31 มค. 55) 12 เดือน(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55)

[  ]

[  ]

[√]

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.3.10-1-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2554

สวท.3.10-2-2   Work Flow ระบบการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล WALAI AitoLib  และแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง

สวท.3.10-2-3   ระบบการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง

สวท.3.10-3-4   หน้าเพจ Log in เข้าระบบระบบการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง

สวท.3.10-4-5   คู่มือการใช้บริการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง

สวท.3.10-4-6   คู่มือการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ

สวท.3.10-5-7   แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ข้อ 16. บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew)

สวท.3.10-5-8 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ข้อ 16. บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew)

จุดแข็ง

  1. ระบบการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง สามารถอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกของห้องสมุดในการยืมต่อทรัพยากรอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่  ที่สามารถเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต (internet)

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรมีประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้บริการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1.วางแผนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  1. ผอ.สวท.
  2. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
  3. งานวิทยบริการ

2555

แผนสนับสนุน
1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด เพื่อพิจารณาการแนะ
นำการใช้บริการในการอบรมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษา

2555