KPI 2554 ข้อ 3.1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (บาท : FTES)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

สูตรในการคำนวณ :

งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า100 บาท 100 – 299 บาท 300 – 499 บาท 500 – 699 บาท 700 บาทขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

ห้องสมุดในสังกัด สวท. ได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ห้องสมุดเปิดกว้างให้ผู้ใช้ทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด ได้หลายช่องทาง คือ

  1. ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด
  2. บรรณารักษ์นำเสนอแคตตาล็อกให้อาจารย์คัดเลือก
  3. มีแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืนของห้องสมุดทุกแห่ง
  • ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ห้องสมุดได้รับงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,432,288.72  บาท
  • จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เท่ากับ 11,405.04
  • ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ของห้องสมุด ในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเท่ากับ 213.26  บาท/คน
  รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ บาท 2,432,288.72
ตัวหาร จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) FTES 11,405.04
ผล ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ FTES บาท 213.26
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ FTES บาท 200

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(บาท)
4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม.53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)

[  ]

[√]

[  ]

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
200 N/A N/A N/A N/A 213.26 2

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.3.1-1-1 หนังสือที่ ศธ 0581.12/202 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2554 เรื่อง รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือ
(หนังสือครั้งที่ 1 วิธีสอบราคา)

สวท.3.1-1-2 หนังสือที่ ศธ 0581.12/449  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554  เรื่อง รายงานการขอซื้อวัสดุ
(หนังสือครั้งที่ 2 วิธีสอบราคา)

สวท.3.1-1-3 หนังสือที่ ศธ 0581.12/590  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554  เรื่อง รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์
(หนังสือครั้งที่ 3 วิธีพิเศษ)

สวท.3.1-1-4 หนังสือที่ ศธ 0581.12/176  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 เรื่อง รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์
(วารสารต่างประเทศ) (วิธีพิเศษ)

สวท.3.1-1-5 หนังสือที่ ศธ 0581.12/702  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553  เรื่อง รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์
(วารสารวิชาการภาษาไทย ครั้งที่ 1)

สวท.3.1-1-6 หนังสือที่ ศธ 0581.12/157  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554   เรื่อง รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์
(วารสารวิชาการภาษาไทย ครั้งที่ 2)

สวท.3.1-1-7 หนังสือที่ ศธ 0581.12/701  ลงวันที่  26 ตุลาคม 2553  เรื่อง รายงานการขอซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์
(หนังสือพิมพ์และวารสาร)

สวท.3.1-1-8 ค่า FTES สรุปยอดจำนวนรวมนักศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนของนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2554

สวท.3.1-1-9 รายงานสรุปงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากสารสนเทศ ประจำปี 2554

จุดแข็ง

  1. มีหนังสือเวียนแจ้งถึงการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะทราบอย่างชัดเจน และแจ้งถึงช่องทางต่างๆในการเสนอซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุด
  2. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ
  3. มีกระบวนการดำเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อหนังสือให้คล่องตัวกว่านี้  เนื่องจากการจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคา ทำให้ได้หนังสือล่าช้า ล้าสมัย และไม่ครบถ้วนตามรายชื่อที่เสนอให้สอบราคา จึงต้องมีการสอบราคาหลายรอบ ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างยิ่งและได้รับหนังสือที่ล้าสมัย
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1.วางแผนประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยสามารถเสนอรายชื่อทรัพยากรผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้ตลอดเวลา
2.วางแผนกำหนดแนวทางการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ชัดเจน

1.ผอ.สวท.

2. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

3. งานวิทยบริการ

2555
แผนพัฒนา
1.มอบหมายบุคลากรจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากสารสนเทศเข้าห้องสมุดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2.จัดประชุมกลุ่มงานห้องสมุดเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ชัดเจน
2555