KPI 2554 ข้อ 1.1 วน.

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ

1 ข้อ
มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ

6 หรือ 7 ข้อ
มีการดำเนินการ

8 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดำเนินงาน …… ข้อ ดังนี้ ( ขีด R หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)
£ 1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
โดย ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
£ 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
โดย ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
£ 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดย ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
£ 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำ ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
โดย ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
£ 5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ
โดย มีรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
£ 6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
โดย
1. มีรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 มกราคม 2555 – 31 พฤษภาคม 2555)
2.มีรายงานการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 ธันวาคม 2554)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
£ 7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
โดย ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
£ 8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
โดย ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)
4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4
รายการหลักฐาน
1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
จุดแข็ง
  1. ……………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………..
จุดที่ควรพัฒนา
  1. ……………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะ
  1. ……………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………..
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. …………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………
– คณะกรรมการบริหาร (CEO)- รองอธิการบดีด้านวางแผนฯ

– กองนโยบายและแผน
แผนพัฒนา

  1. …………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ : รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า โทร 0-2282-5419
(รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ)
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ โทร 0-2282-9009 ต่อ 6081
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)