KPI ปี 2554 ข้อ 7.9

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ 1 ข้อ

มีการดำเนินการ 2 ข้อ

มีการดำเนินการ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ 4 ข้อ

มีการดำเนินการ 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายที่ชัดเจนในการ จัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ ประชาคมของหน่วยงานรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวนเรื่องตามแผน 50 เรื่อง

[√] 2. มีการดำเนินการตามแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง

โดย สวท.ดำเนินการตามแผนในทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มทักษะสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิทยบริการ งานบริหารจัดการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ตามระบบอย่างต่อเนื่อง มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับรุงพัฒนา

[√] 3. มีระบบและกลไกในการนำเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก ด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

โดย.มีการประมวลและกลั่นกรองความรู้จากการประเมินภายในและภายนอก ด้านการจัดการความรู้นำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้

[√] 4. มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้

โดย กำหนดให้หัวหน้างานติดตามผลการดำเนินงานและส่งผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ในส่วนงานที่รับผิดชอบปีละ 1 ครั้ง จากผลการดำเนินงานที่ส่งมาบรรลุผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนที่กำหนดไว้ คือแผน 50 เรื่องทำได้จริง 65 เรื่อง

[√] 5. มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงทุกกลุ่ม

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 3 ข้อ 3 4 ข้อ 4 5 ข้อ 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

1. มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายที่ชัดเจนในการ จัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ ประชาคมของหน่วยงานรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง

สวท.7.9-1-1 แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิทยบริการ

สวท.7.9-1-2 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์

สวท.7.9-1-3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมายของปีงบประมาณ 2554

สวท.7.9-1-4 เว็ปไซต์การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีการดำเนินการตามแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง

สวท.7.9-2-5 แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิทยบริการ

สวท.7.9-2-6 กลุ่มเป้าหมายตามแผนการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.9-2-7 อุปสรรค์และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

3. มีระบบและกลไกในการนำเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก ด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

สวท.7.9-3-8 ศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. กาญจนบุรี

สวท.7.9-3-9 ประเมินผล แผนการจัดการความรู้ แผน 2 (รอบ 12 เดือน)

สวท.7.9-3-10 ประเมินผลกิจกรรม

สวท.7.9-3-11 ปรัปปรุงฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานการจัดการความรู้

สวท.7.9-3-12 ปรับปรุงการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปไซต์ KM งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว็ปไซต์ KM กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปไซต์ KM งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวท.7.9-3-13 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยการมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานภายในจัดทำ KM และกำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานข้อ 7.9

4. มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้

สวท. 7.9-4-14 การพัฒนาโปรแกรมด้วย HTML5

สวท. 7.9-4-15 การสร้างเว็ปไซต์ด้วย Words Press

สวท. 7.9-4-16 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของ สกอ.

สวท. 7.9-4-17 การทำ Web Service ใน ASP.NET (c#)

สวท. 7.9-4-18 Technology ASP.NET & SQL & Web design

สวท. 7.9-4-19 การเข้าหัวสายสัญญาณเครือข่าย (สายแลน) ชนิด RJ-45

สวท. 7.9-4-20 การ Splice สายสัญญาณเครือข่าย (สาย Fiber Optic)

สวท. 7.9-4-21 การใช้ Iperf เพื่อทดสอบ Bandwidth บนระบบเครือข่าย (for window)

สวท. 7.9-4-22 การซ่อมแซมฐานข้อมูล MySQL

สวท. 7.9-4-23 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPV6 ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป

สวท. 7.9-4-24 การติดตั้งโปรแกรมให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรม DRB

    1. การเก็บอิมเมจของเครื่องมาสเตอร์
    2. การนำอิมเมจของเครื่องมาสเตอร์ไปโคลนให้กับเครื่องอื่นๆ

สวท. 7.9-4-25 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

สวท. 7.9-4-26 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม

สวท. 7.9-4-27 พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานระบบงาน HRM

สวท. 7.9-4-28 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารสินทรัพย์

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

สวท. 7.9-5-29 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ไปใช้ทุกหน่วยงาน http://job.rmutp.ac.th/

สวท. 7.9-5-30 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานระบบงาน HRM

สวท. 7.9-5-31 ระบบวีดีโอสื่อการสอน

สวท. 7.9-5-32 ระบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองไปใช้ประจำที่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร

สวท. 7.9-5-33 ระบบเครือข่าย IPv6 ใช้ที่ศูนย์เทเวศร์

สวท. 7.9-5-34 ระบบ Monitor ใช้ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร

จุดแข็ง

1.มีคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร และคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

2.บุคลากรมีความรู้พร้อมในการจัดทำ KM

จุดที่ควรพัฒนา

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1.สร้างเครือข่ายความรู้กับมหาวิทยาลัยภายนอกประเทศ เช่น อาเซียน

– ผอ.สวท.-รอง ผอ. วน.

– รอง ผอ.คส.

– รอง ผอ.ทส.

– หัวหน้าสำนักงาน ผอ.

-กลุ่มนวัตกรรมฯ

-กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

-กลุ่มเครือข่ายฯ

-งานบริหารทั่วไป

ปี 2555
แผนสนับสนุน

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง

ปี 2555