KPI ปี 2554 ข้อ 9.1

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับฝ่าย และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

[√] 2. มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

โดยสำนักได้กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์การดำเนินงานตามภารกิจหลัก สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

[√] 3. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดย มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

[√] 4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โดยมีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

[√] 5. มีการนำผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

โดยมีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ]

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3

N/A

N/A

N/A

N/A

5 ข้อ

5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน

สวท.9.1-1-1 แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปี 2554-2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.9.1-1-2 แผนการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในปี 2554

สวท.9.1-1-3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 สวท.

สวท.9.1-1-4 คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สวท.

สวท.9.1-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาารจัดทำยุทธศาสตร์ กำกดับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สวท. ปีการศึกษา 2554

สวท.9.1-1-6 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.9.1-1-7 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สวท.9.1-1-8 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

สวท.9.1-1-9 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ งานวิทยบริการ

สวท.9.1-1-10  ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ สำนักงานผู้อำนวยการ

สวท.9.1-1-11 ประกาศนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ

สวท.9.1-1-12 ประกาศนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ สวท.

สวท.9.1-1-13 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม ๕ส สวท.

สวท.9.1-1-14 ประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร สวท.

2.  มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

สวท.9.1-2-15 ตัวบ่งชี้เฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554

สวท.9.1-2-16 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (SAR ปี 2554)

3. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สวท.9.1-3-17 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2553 สวท.

สวท.9.1-3-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนัก ครั้งที่ 1/2554

สวท.9.1-3-19 รายงานการประชุมบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สวท.9.1-3-20 รายงานการประชุมงบประมาณประจำปี 2555

สวท.9.1-3-21 การประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ สวท.

สวท.9.1-3-22 รายงานการประเมินตนเอง สวท. CHE QA Online 2554

สวท.9.1-3-23 รายงานการติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2554

สวท.9.1-3-24 รายงานการติดตามการพัฒนาคุรภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2553

สวท.9.1-3-25 แนวทางแก้ไข และแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สวท. 9.1-3-26 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2550 สวท.
สวท. 9.1-3-27 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551 สวท.

สวท.9.1-3-28 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปี 2552 สวท.

สวท.9.1-3-29 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2552 สวท.

4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สวท.9.1-4-30 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

สวท.9.1-4-31 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ

สวท.9.1-4-32 ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สวท.9.1-4-33 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.9.1-4-34 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.9.1-4-35 ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์

สวท.9.1-4-36 ระบบการรับสมัครออนไลน์

สวท.9.1-4-37 ระบบศิษย์เก่า

สวท.9.1-4-38 สารสนเทศโครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2553

สวท.9.1-4-39 เครือข่ายสังคมออนไลน์นักศึกษา มทร.พระนคร

สวท.9.1-4-40 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวท.9.1-4-41 ระบบวีดีโอสื่อการสอน

สวท.9.1-4-42 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.9.1-4-43 ฐานข้อมูลงานวิจัยของ มทร.พระนคร

สวท.9.1-4-44 ระบบบริหารงานวิจัย

สวท.9.1-4-45 การจัดการความรู้บริการวิชาการแก่สังคม

สวท.9.1-4-46 คลีนิกเทคโนโลยี

สวท.9.1-4-47 ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

สวท.9.1-4-48 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านเว็ปไซต์ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันพ่อ

สวท.9.1-4-49 ฐานข้อมูลวัฒนธรรมอาหารไทย 4 ภาค

สวท.9.1-4-50 ฐานข้อมูลโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร

สวท.9.1-4-51 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สวท.9.1-4-52 ระบบบันทึกภาระงาน

สวท.9.1-4-53 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สวท.9.1-4-54 ระบบประเมินสมรรถนะ

สวท.9.1-4-55 ระบบบริหารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.9.1-4-56 ระบบการเงินและบัญชี  (Enterprise Resource Planning)

สวท.9.1-4-57 ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด (Business Intelligence)

สวท.9.1-4-58 ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

สวท.9.1-4-59 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ  (กพร.)

สวท.9.1-4-60 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน

สวท.9.1-4-61 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

5.  มีการนำผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

สวท.9.1-5-62 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2552

สวท.9.1-5-63  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 4/2554

สวท.9.1-5-64  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรปี 2554

สวท.9.1-5-65  แผนปฏิบัติการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2554

สวท.9.1-5-66 ระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง (ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรอง)

สวท.9.1-5-67 ระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ (ระบบ CHE QA Online)

สวท.9.1-5-68 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศระบบเดิมก่อนปรับปรุง

สวท. 9.1-5-69 การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผลการประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง

สวท.9.1-5-70 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สวท.9.1-5-71 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.9.1-5-72 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลติดตามแผนปฎิบัติราชการงาน/โครงการ

สวท.9.1-5-73 ระบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และผลการประเมิน

สวท. 9.1-5-74 การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผลการประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง

สวท.9.1-5-75 แบบสำรวจความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ

จุดแข็ง

1.มีหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.มีคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ
3.มีการทำรายงานผลการประเมินตนเองของคณะ/สถาบัน/สำนัก
4.บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอกของ สมศ. สกอ. และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)

จุดที่ต้องพัฒนา

1. ควรมีการสร้างความมั่นใจ และสร้างความมั่นคงในการทำงานให้กับบุคลากร เช่น การบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน เพื่อแก้ปัญหาการลาออกของบุคคลากร

2. ควรมีการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นและไม่ซ้ำซ้อน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. พิจารณาใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและตัวช่งชี้ต่างๆ ที่ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยต่างๆอย่างจริงจัง

2. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับให้เข้ากับระบบงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.ทส.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2555
แผนพัฒนา

จัดทำโครงการทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการให้เป็นระบบ

2555