KPI ปี 2554 ข้อ 9.1-หส.

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. สำนักผู้อำนวยการมีระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้องและดำเนินการตามที่ระบบกำหนด

[√] 2. สำนักงานผู้อำนวยการมีการกำหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจของสำนักงานผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

[√] 3. มีการดำเนินการประกันคุณภาพมีการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการและนำผลการประดเมิณคุณภาพไปทำแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

[√] 4. โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนของการบริหารจัดการภายในสำนักงานผู้อำนวยการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามตัวบ่งชี้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ]

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

4 ข้อ

4

รายการหลักฐาน

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน

สวท.9.1-1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 สวท.

สวท.9.1-1-2 คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สวท.

สวท.9.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาารจัดทำยุทธศาสตร์ กำกดับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สวท. ปีการศึกษา 2554

สวท.9.1-1-4 ประกาศนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ

สวท.9.1-1-5 ประกาศนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ สวท.

สวท.9.1-1-6 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม ๕ส สวท.

สวท.9.1-1-7 ประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร สวท.

2.  มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

สวท.9.1-1-8  ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ สำนักงานผู้อำนวยการ

3. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สวท.9.1-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนัก ครั้งที่ 1/2554

สวท.9.1-1-10 รายงานการประชุมงบประมาณ ประจำปี 2555

สวท.9.1-1-11 รายงานการประชุมบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สวท.9.1-4-12 ระบบการลาออนไลน์

สวท.9.1-4-13 ระบบปฏิบัติงานนอกเวลา

สวท.9.1-4-14ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สวท.9.1-4-15 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จุดแข็ง

1.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
2.มีบุคลการดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพและติดตามประเมิณผล
3.มีการจัดทำตัวบ่งชี้วัดของสำนักงานผู้อำนวยการตามภาระงานที่หมอบหมาย
4.บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอกของ สมศ. สกอ. และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)

จุดที่ต้องพัฒนา

1.ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติ
2.สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3.สร้างขวัญและกำลังใจในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม1. ให้นำประโยชน์จากตัวบ่งชี้มาปรับให้ได้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

2. จัดทำงานประกันคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บุคลากรเกิดความเคยชินและปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ

1.  น.ส. อ้อยจริยา  พลับจีน                        2.  นางสุกัญญา     พิสิฐอมรชัย      3. น.ส. รัชนี   ต่อเงิน                       4.นายสาคร     พรมจันทรา 2555
แผนพัฒนา

1. จัดทำระบบงานประกันคุณภาพในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและในการนำไปใช้ประโยชน์

2555