KPI ปี 2554 ข้อ 8.1

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]  1. มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

โดย  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และมีการประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ , มีการประชุมการปรับปรุงและเปิดใช้งานระบบ CHE QA Online งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หารือและประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งคน อาคาร สถานที่ หรือวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้งานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการปฎิบัติงาน กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเพื่อหารือเรื่องความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้บริการ Web Hosting

[√]  2. มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำคู่มือการกำหนดสิทธิ์และการใช้งาน ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และคู่มือการกำหนดสิทธิ์และการใช้งาน ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ งานพัฒนานวัตกรรมฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและคณะทำงาน เพื่อเป็นข้อตกลงและเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ร่วมกัน

[√]  3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประชุมและรายงานผลการขอความร่วมมือในการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต, การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน ทั้งหมด 18 โครงการ งานพัฒนาระบบเครือข่ายจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ปีการศึกษา 2554 ร่วมกับหน่วยงานภายนอกสำนัก

[√]   4.มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจากบัณฑิต ในการตอบแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน ทั้งหมด 8 โครงการ

[√]  5. มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

โดย มีรายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้อาจารย์ และผู้บริหารได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีให้แก่หน่วยงานและองค์กร ฝึกรู้รักสามัคคีภายในหน่วยงาน และลดการใช้งบประมาณ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 5 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

1. มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สวท.8.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายงานการประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

สวท.8.1-1-2 หนังสือเชิญประชุมการปรับปรุงและการเปิดใช้งานระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2554

สวท.8.1-1-3 รายงานการประชุม การหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สวท. 8.1-1-4  รายงานการประชุมการหารือความต้องการในการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.8.1-1-5 หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-1-6 หนังสือขอเชิญประชุมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร. พระนคร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1

สวท.8.1-1-7 หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

สวท.8.1-1-8 หนังสือขอเชิญประชุมการดำเนินงานโครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

สวท.8.1-1-9 หนังสือขอเชิญประชุมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

สวท.8.1-1-10 หนังสือขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

2. มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สวท.8.1-2-11 คู่มือการกำหนดสิทธิ์และการใช้งาน ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.8.1-2-12 คู่มือการกำหนดสิทธิ์และการใช้งาน ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท. 8.1-2-13  การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน

สวท.8.1-2-14 ข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ร่วมกัน

สวท.8.1-2-15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สวท.8.1-2-16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-2-17 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ “งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” และโครงการ “จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2554

สวท.8.1-2-18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

สวท.8.1-2-19 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี

สวท.8.1-2-20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2555

3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

สวท.8.1-3-21 รายงานการประชุมและขอความร่วมในการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553

สวท.8.1-3-22 รายงานการประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2554

สวท.8.1-3-23 ประกาศขอความร่วมมือนักศึกษาและอาจารย์เข้าประเมินการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2/2554

สวท.8.1-3-24 ประกาศขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2553 ตอบแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวท. 8.1-3-25  บันทึกขอความอนุเคราะห์การใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองของหน่วยงานภายใน

สวท.8.1-3-26 แผนการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ปีการศึกษา 2554

สวท.8.1-3-27 แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

สวท.8.1-3-28 งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

สวท.8.1-3-29 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-30 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

สวท.8.1-3-31 งานเกษียณอายุราชการภาพประกอบ

สวท.8.1-3-32 งานการประกวดทูตประชาสัมพันธ์ 2011ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-33 Libaral Art Game

สวท.8.1-3-34 บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราชภาพประกอบ

สวท.8.1-3-35 โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

สวท.8.1-3-36 งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่2,ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-37 งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-38 โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สวท.8.1-3-39 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

สวท.8.1-3-40 โครงการ “พลังเลือดใหม่…ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน”, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-41 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

สวท.8.1-3-42 The Debut Project Fashion Show

สวท.8.1-3-43 โครงการฝึกอบรมผู้นำในการออกกำลังกาย

สวท.8.1-3-44 ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน

4.มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

สวท.8.1-4-45 ประกาศขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2553 ตอบแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

สวท.8.1-4-46 แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

สวท.8.1-4-47 งานแถลงข่าวประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์(เมขลา)

สวท.8.1-4-48 งานประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์(เมขลา)

สวท.8.1-4-49 งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

สวท.8.1-4-50 งาน International Translation Day 2011

สวท.8.1-4-51 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา, ภาพประกอบ

สวท.8.1-4-52 ขอความอนุเคราะห์อัดเสียงใส่สไลด์อิเล็กทรอนอกส์ประกอบคำบรรยาย เพื่อใช้ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์

สวท.8.1-4-53 งาน NJ Spelling Bee ครั้งที่ 24

สวท.8.1-4-54 ขอเชิญเป็นวิทยากร

5. มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

สวท.8.1-5-55 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และรายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างที่มีต่อบัณฑิต

สวท.8.1-5-56 รายงานผลระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท. 8.1-5-57  ผลสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.8.1-5-58 ผลการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ปีการศึกษา 2554

สวท.8.1-5-59 หนังสือตอบขอบคุณงานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-5-60 หนังสือตอบขอบคุณงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

สวท.8.1-5-61 หนังสือตอบขอบคุณงานราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา

สวท.8.1-5-62 หนังสือตอบขอบคุณโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

สวท.8.1-5-63 หนังสือตอบขอบคุณงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2553

สวท.8.1-5-64 หนังสือตอบขอบคุณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา

จุดแข็ง

  1. มีอุปกรณ์ที่สำคัญและบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้
  2. อุปกรณ์มีความพร้อมและทันสมัย
  3. บุคลากรให้ความร่วมมือ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
  4. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีความพร้อมทางอุปกรณ์และบุคลากร
  5. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา

พัฒนาขั้นตอนการใช้ทรัพยกรร่วมกับหน่วยงานภายในให้เป็นระบบและตรวจสอบได้

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น

– ผอ. สวท.

– รอง ผอ.สวท.ทส.

– รอง ผอ.สวท.วน.

– รอง ผอ.สวท.คส

– หส.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมฯ

– กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

– งานบริหารทั่วไป

ปี   2555
แผนสนับสนุน

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ปี   2555