KPI ปี 2554 ข้อ 7.9 ฝ่ายสารสนเทศ

กิจกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการจัดการความรู้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554

1)  ทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 1. การพัฒนาโปรแกรมด้วย HTML5
 2. การสร้างเว็ปไซต์ด้วย Words Press
 3. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของ สกอ.
 4. การทำ Web Service ใน ASP.NET (c#)
 5. Technology ASP.NET & SQL & Web design

2) การสร้างและแสวงหาความรู้

 1. ภายในหน่วยงาน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครั้ง
 2. ภายนอกหน่วยงาน  ศึกษาจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ  จากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3)  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

จัดทำแฟ้มข้อมูลรวบรวมความรู้ จำนวน  1  แฟ้ม

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 1. จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง
 2. รวบรวมองค์ความรู้เป็นระบบจำนวน 1 แฟ้ม
 3. คู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 4. คู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

5)  การเข้าถึงความรู้

 1. มีการเผยแพร่ทาง Website
 2. มีการจัดทำเป็นเอกสาร e-document
 3. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องจำนวน 3 ครั้ง
 4. มีบันทึกหนังสือแจ้งให้บันทึกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

6)  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง
 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Web board/e-mail

7) การเรียนรู้

 1. มีการนำระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ไปใช้ทุกหน่วยงาน  http://job.rmutp.ac.th/