KPI ปี 2554 ข้อ 7.8

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 การบริหารจัดการความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 หรือ 4 ข้อ

มีการดำเนินการ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ 6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

โดย สำนักแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในสำนัก โดยมีผู้อำนวยการสำนักเป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลจากงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน

โดย สำนักมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุความเสียงพร้อมทั้งปัจจัยที่เกิดความเสี่ยงใน 4 ด้าน คือด้านการผลิตสื่อ e-Learning ด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

โดย สำนักได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ครบทั้ง 4 ด้าน 4 เรื่องคือ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการพัฒนาการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และการประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

โดย สวท.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านโดยเรียงตามระดับความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนทั้่ง 3 ด้าน 4 เรื่อง

[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

โดย. สวท.มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 4 เรื่องและรายงานต่อมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

[√] 6. มีการนำผลการประเมิน หรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

โดยสำนักวิทยบริการฯ รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงปี 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการสำนักให้ข้อเสนอแนะในการทำความเสี่ยงในปี 2555 โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย   

3

3 ข้อ 3 4 ข้อ 4 6 ข้อ 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.8-1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน สวท. ประจำปีงบประมาณ 2554

สวท.7.8-2-2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

สวท.7.8-2-3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการพัฒนาการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

สวท.7.8-2-4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.8-2-5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

สวท.7.8-3-6 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

สวท.7.8-3-7 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการพัฒนาการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

สวท.7.8-3-8 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.8-3-9 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

สวท.7.8-4-10 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผนโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

สวท.7.8-4-11 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผนโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการพัฒนาการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

สวท.7.8-4-12 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผนโครงการพัฒนาระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.8-4-13 การจัดทำแผนบริหารความเสียงที่มีระดับความเสียงสูล และดำเนินการตามแผนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

สวท.7.8-4-14 ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สวท. ปีงบประมาณ 2554

สวท.7.8-5-15 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อย โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

สวท.7.8-5-16 การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.8-5-17 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ รายงานอธิการบดี มทร.พระนคร แบบ ปย.1

สวท.7.8-5-18 สรุปการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน สวท.

สวท.7.8-5-19 หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงปี 2554 รอบ 6 เดือน

สวท.7.8-5-20 หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงปี 2554 รอบ 12 เดือน

สวท.7.8-6-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพร้อมข้อเสนอแนะการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

จุดแข็ง

1. มีการฝึกอบรมและชี้แจง พร้อมทั้งตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ

จุดที่ควรพัฒนา

 1.ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม1.ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู้การบริหารความเสี่ยง – ผอ.สวท.- รอง ผอ.สวท.ทส.- รอง ผอ.สวท.คส.

– รอง ผอ.สวท.วน.

– หส.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กลุ่มเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

– กลุ่มวิทยบริการและพัฒนานวัตกรรมฯ

2555
แผนสนับสนุน1.สนับสนุนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสียงภายในองค์กร 2555