KPI ปี 2554 ข้อ 7.12

ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์ หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า ร้อยละ 4 ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 ร้อยละ 8-9 มากกว่าหรือเท่ากับ 10

ผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบงานใหม่ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 23 ระบบ มีบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง (นักวิชาการและบรรณารักษ์) ทั้งสิ้น 38 คน คิดเป็นร้อยละของงานวิจัย/งานพัฒนานวัตกรรมต่อจำนวนบุคลากรเท่ากับ 60.52 ดังมีรายละเอียด

1. กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร พัฒนาโปรแกรมระบบงานในปีการศึกษา 2554 จานวน 2 ระบบ คือ (1) พัฒนาระบบงาน Wire Network Monitoring (2) พัฒนาเว็บระบบเครือข่าย ipv6

2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบทั้งสิ้น 17 ระบบ คือ (1) ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (2) ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (3) ระบบภาระงานรายบุคคล มทร.พระนคร (4) ระบบการจองรถ  (5) ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สวท. (6) ระบบปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) (7) พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร..Global Financial Conference  (8) ระบบการลาออนไลน์ (9) ระบบ CHE QA Version 3.0 (10) ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) (11) Rmutp FaceBook (12) ระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (13) แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล (14) แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (15) แบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหาร (16) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (17) แบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา

3. กลุ่มวิทยบริการและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 4 ระบบ คือ (1) ระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด (2) ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสาร (3) ระบบฐานข้อมูลแจ้งยืมข้ามห้องสมุดสาขา (4) Facebook ห้องสมุด มทร.พระนคร

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ระบบ 23 ระบบ
ตัวหาร จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของสำนัก ระบบ 38 คน
ผล ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 60.52
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 6

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
6 n/a n/a n/a n/a 60.52 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.12-1 เว็บระบบเครือข่าย ipv6

สวท.7.12-2 ระบบงาน Wire Network Monitoring ศูนย์พณิชยการพระนคร

สวท.7.12-3 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.12-4 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.12-5 ระบบภาระงานรายบุคคล มทร.พระนคร

สวท.7.12-6 ระบบการจองรถ (รอกองกลางตรวจสอบ)

สวท.7.12-7 ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ สวท.

สวท.7.12-8 ระบบปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

สวท.7.12-9 พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร..Global Financial Conference

สวท.7.12-10 ระบบการลาออนไลน์

สวท.7.12-11 ระบบ CHE QA Version 3.0

สวท.7.12-12 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)

สวท.7.12-13 Rmutp FaceBook

สวท.7.12-14 ระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

สวท.7.12-15 ระบบแบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

สวท.7.12-16 ระบบแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สวท.7.12-17 ระบบแบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหาร

สวท.7.12-18 ระบบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.12-19 ระบบแบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา

สวท.7.12-20  ระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

สวท.7.12-21  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสาร

สวท.7.12-22  ระบบฐานข้อมูลแจ้งยืมข้ามห้องสมุดสาขา

สวท.7.12-23  Facebook ห้องสมุด มทร.พระนคร

สวท.7.12-24 รายชื่อบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะทาง 38 คน

จุดแข็ง

 1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการบริหาร Network
 2. มีอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
 3. บุคลากรมีความสามารถในพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมได้เอง
 4. มีการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ
 5. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์
 6. มีการฝึกอบรมความรู้ใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานห้องสมุดอยู่เสมอ

จุดที่ควรพัฒนา

 1. เพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน
 2. สนับสนุนให้บุคลากรด้านพัฒนาโปรแกรมและพัฒนาเครือข่ายไปศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดศึกษาดูงานกับหน่วยงานห้องสมุดชั้นนำ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. 1. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure)
 2. แผนพัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture)
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.สวท.วน

– รอง ผอ.สวท.คส.

– รอง ผอ.สวท.ทส.

– กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2555
แผนสนับสนุน

 1. แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
 2. แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification)
 3. สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มความสามารถ
2555