KPI ปี 2554 ข้อ 7.12-หส

7.12 ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์

หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 ร้อยละ 8-9 มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

  1. สำนักงานผู้อำนวยการ มีระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  5  ระบบ คือ 1. ระบบปฏิบัติงานนอกเวลา 2. ระบบรายงานประจำเดือน   3. ระบบการลาออนไลน์  4. แบบประเมินผลการจัดฝึกอบรม  5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. สำนักงานผู้อำนวยการมีบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ จำนวน  1 คน  คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ บาท 5
ตัวหาร จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของสำนัก บาท 5
ผล ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 100
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 6

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(กิจกรรม)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
3 N/A N/A N/A N/A 100 5

รายการหลักฐาน (บทความทางวิชาการ)

สวท. 7.12.-1-1   ระบบบันทึกในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. 7.12.-1-2  ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. 7.12-1-3   ระบบการลาออนไลน์สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. 7.12-1-4  ระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. 7.12-1-5  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ( HRM )เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของบุคลากร  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดแข็ง

  1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

จุดที่ควรพัฒนา

1.   ควรส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเขียนบทความทางวิชาการ และงานวิจัยให้มากขึ้น

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเขียนบทความและผลงานทางวิชาการ
1.  น.ส. อ้อยจริยา พลับจีน   2.  นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย  3.  น.ส. รัชนี ต่อเงิน             4.  นายสาคร     พรมจันทรา ปี  2555
แผนสนับสนุน

  1. ให้มีการจัดโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น
  2. มีงบประมาณในการจัดทำโครงการ
ปี  2555