KPI ปี 2554 ข้อ 7.12 คส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์ หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า ร้อยละ 4 ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 ร้อยละ 8-9 มากกว่าหรือเท่ากับ 10

ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร พัฒนาโปรแกรมระบบงานในปีการศึกษา 2553 จานวน 2 ระบบ คือ

1. พัฒนาระบบงาน Wire Network Monitoring

2. พัฒนาเว็บระบบเครือข่าย ipv6

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาในฝ่าย จำนวน 1 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในฝ่าย จำนวน 7 คน

1. นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2. นายโยธิน หนูแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3. นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4. นายเชวงศักดิ์ คงเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5. นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

6. นายสุทธิพงษ์ คำแปง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

7. นายณัฐพงษ์ การะน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนระบบสารสนเทศและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ระบบ 2
ตัวหาร จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของฝ่าย คน 7
ผล ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 28.57
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 6

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
6 N/A N/A N/A N/A 28.57 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.12-1 เว็บระบบเครือข่าย ipv6

สวท.7.12-2 ระบบงาน Wire Network Monitoring ศูนย์พณิชยการพระนคร

จุดแข็ง

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการบริหาร Network

2. มีอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

1. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure)
  2. แผนพัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture)
-ผอ.สวท.

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

2555
แผนสนับสนุน

  1. แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
  2. แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification)
2555