KPI ปี 2554 ข้อ 7.11 ทส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ให้คะแนนตามจำนวนประเภท)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1 ช่องทาง

2 ช่องทาง

3 ช่องทาง

4 ช่องทาง

มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกลุ่มในปีการศึกษา 2554 ผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวนมาก 7 ช่องทาง ดังนี้

1. เผยแพร่ผลงานทาง Website มทร.พระนคร

2. Website สำนักวิทยบริการ

3. Website ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ประชาสัมพันธ์ทาง Web board

5. แจ้งผ่านทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Doc

6. จัดทำเป็นแผ่นพับ

7. ติดประกาศตามบอร์ดหน่วยงานกองคลัง  กองนโยบายและแผน  บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสำนัก

8. เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ FaceBook

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ช่องทาง)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

2

2

3

3

8

5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.11-1 เผยแพร่ผลงานทาง Website มทร.พระนคร

สวท.7.11-2 Website สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.11-3 Website ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.11-4 ประชาสัมพันธ์ทาง Web board

สวท.7.11-5 แจ้งผ่านทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Doc

สวท.7.11-6 จัดทำเป็นแผ่นพับ

สวท.7.11-7 ติดประกาศตามบอร์ดหน่วยงานกองคลัง  กองนโยบายและแผน  บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสำนัก

สวท.7.11-8 เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ FaceBook

จุดแข็ง

มีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความสามารถเฉพาะทาง

จุดที่ควรพัฒนา

ขาดงบในการทำประชาสัมพันธ์

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

ส่งเสริมให้คนมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์มากขึ้น

ผอ.สวท.

รอง ผอ.สวท.ทส.

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2555
แผนสนับสนุน

ควรเพิ่มงบประมาณจัดซื้่อครุภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

2555