KPI ปี 2554 ข้อ 7.11 คส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ให้คะแนนตามจำนวนประเภท)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ช่องทาง 2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง มากกว่าหรือเท่ากับ
5 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

2. กระดานข่าวมหาวิทยาลัย

3. เว็บไซต์งานระบบเครือข่าย

4. ทวิตเตอร์มหาวิทยาลัย

5. ยูทูปแชนเนลมหาวิทยาลัย

6. เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย

7. ระบบพิสูจน์ตัวตนของมหาวิทยาลัย

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ช่องทาง)
4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 7 ช่องทาง 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.11-1 ช่องทางประชาสัมพันธ์งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสา

สวท.7.11-2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย มทร.พระนคร

สวท.7.11-3 กระดานข่าวมหาวิทยาลัย

สวท.7.11-4 เว็บไซต์งานระบบเครือข่าย

สวท.7.11-5 ทวิตเตอร์มหาวิทยาลัย

สวท.7.11-6 ยูทูปแชนเนลมหาวิทยาลัย

สวท.7.11-7 เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย

สวท.7.11-8 ระบบพิสูจน์ตัวตนของมหาวิทยาลัย

http://netauthen.rmutp.ac.th/staff

http://netauthen.rmutp.ac.th/student

https://netauthen.rmutp.ac.th/dana-na/auth/url_0/welcome.cgi

จุดแข็ง

  1. มีการพัฒนาศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์
  2. มีการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

จุดที่ควรพัฒนา

  1. มีการจัดประชาสัมพันธ์นอกสถานที่
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ปี 2555
แผนสนับสนุน

  1. สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านการสัมพันธ์
ปี 2555