KPI ปี 2554 ข้อ 7.1

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การดำเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร

[√] 2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปี จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[√] 3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

โดยมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร

[√] 4. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และมีการประเมินผล

โดย.สำนักมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีละ 1 ครั้งทุกปี และประเมินผลตามตัวบ่งชี้

[√] 5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน

โดยสำนักได้จัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 นำมาปรับปรุงพัฒนางานระบบงานของสำนัก ทุกกลุ่มงานรับทราบการปรับแผนจากงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 และตรวจสอบค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด โดยเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

  • [ ]
[ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
3 3 ข้อ 3 4 ข้อ 4 5 ข้อ 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.1-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557)

สวท.7.1-2-2 แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 และค่าเป้าหมาย

สวท.7.1-3-3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฎิบัติการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.1-4-4 แผน/ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554

สวท.7.1-4-5 ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน และงบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2554

สวท.7.1-5-6 แผนปรับปรุงระบบงานจากงบประมาณเหลือจ่าย

สวท.7.1-5-7 บันทึกปรับปรุงแผนกำรดำเนินงานจากงบประมาณเหลือจ่าย

จุดแข็ง

  1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554-2557 ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเททคโนโลยีราชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วย
  3. มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
  4. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปี

จุดที่ควรพัฒนา

ควรให้ทุกกลุ่มรายงานและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทุก ๆ 6 เดือน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางาน

– ผอ.สวท.-รอง ผอ. วน.

– รอง ผอ.คส.

– รอง ผอ.ทส.

– หัวหน้าสำนักงาน ผอ.

-กลุ่มนวัตกรรมฯ

-กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

-กลุ่มเครือข่ายฯ

-งานบริหารทั่วไป

2555
แผนสนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงและพัฒนางานจากผลการประเมินระหว่างปี เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

2555